Atklāts konkurss „Arktiskās dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Arktiskās dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Arktiskās dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – konkurss), kura rezultātā līgums tiks slēgts starp konkursa uzvarētāju un SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – Pircējs).

Konkursa priekšmets un apjoms:

Daļas Nr.

Konkursa priekšmets

(nosaukums, standarts)

Daudzums

(plānotais)

1.

Dīzeļdegviela

LVS EN 590+A1:2017 0.arktiskā klase

18 000 (astoņpadsmit tūkstoši) tonnas

(+/-) 25% (divdesmit pieci procenti) tonnas

2.*

Dīzeļdegviela

LVS EN 590+A1:2017 1.arktiskā klase

300 (trīs simti) tonnas

(+/-) 25% (divdesmit pieci procenti) tonnas

3.*

Dīzeļdegviela

LVS EN 590+A1:2017 2.arktiskā klase

120 (viens simts divdesmit) tonnas

(+/-) 25% (divdesmit pieci procenti) tonnas

* 1.arktiskās klases un 2.arktiskās klases dīzeļdegvielas piegāde notiek tikai pēc  Pircēja  atsevišķa  rakstiska pieprasījuma, ņemot vērā klimatiskos apstākļus. Pircējs ir tiesīgs nepasūtīt 1.arktiskās klases un 2.arktiskās klases dīzeļdegvielu.

Pretendents piedāvājumu var iesniegt gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Konkursa tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši konkursa nolikumam.

Piedāvājuma nodrošinājums: kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta katrai konkursa priekšmeta daļai atsevišķi un tās ir šādas:

1.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 60 000,00 EUR;

2.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 2 500,00 EUR;

3.daļa - piedāvājuma nodrošinājums 1 000,00 EUR.

Informācija par konkursa dokumentu (nolikuma) saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajiem piegādātājiem maksu par konkursa nolikuma saņemšanu 85,00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Atklātam konkursam “Arktiskās dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” un jāuzrāda pasūtītājam (nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai vai 1.10.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai)  pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt (bet tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš”, Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku pasūtītāja kontaktpersonai). Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristaps.nusbergs@ldz.lv .

Papildus informācija: iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma (par 0.arktiskās klases dīzeļdegvielas piegādi - 60 000 EUR, par 1.arktiskās klases dīzeļdegvielas piegādi - 2 500 EUR, par 2.arktiskās klases dīzeļdegvielas piegādi - 1 000 EUR.) iesniegšanu kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā.

Piedāvājumu iesniedz: līdz 2018. gada 02.oktobra plkst. 9:30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2018. gada 02.oktobrī, plkst.10:00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 339.kabinetā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par atklāta konkursa nolikumu: iepirkuma komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis +371 67234922, e-pasts: kristaps.nusbergs@ldz.lv .

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2018.gada 2.Oktobris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31