Atklāts konkurss “Gājēju tuneļa būvniecība Ogres stacijā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Gājēju tuneļa būvniecība Ogres stacijā”

 Saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursuGājēju tuneļa būvniecība Ogres stacijā(turpmāk-konkurss).

Konkursa priekšmets un apjoms: Dzelzceļa publiskās infrastruktūras (gājēju tuneļa) izbūve (turpmāk – Darbi) atbilstoši būvprojektam “Dzelzceļa publiskās infrastruktūras izbūves būvprojekts. Gājēju tunelis zem dzelzceļa sliežu ceļiem Skolas ielas un Mālkalnes prospekta savienošanai, Ogrē”.

Izpildes termiņš: 2020.gada 20.novembris

Piedāvājuma nodrošinājums:

Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 15 000.00 (piecpadsmit tūkstoši) EUR apmērā (jāiesniedz kā bankas izsniegta garantija vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantija (apdrošināšanas polise), vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā).

Prasības pretendentiem:

1. Pretendentam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā un jābūt sertificētiem specialistiem:

 • tiltu būvdarbu vadīšanā;
 • dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā;
 • Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā;
 • Telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā;
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā.

2. Pretendentam jābūt Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegtai drošības apliecībai, kas dod tiesības veikt infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecību un remontu;

3. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt šādai būvdarbu pieredzei:

 • vismaz viena pilsētas infrastruktūras būvdarbu līguma izpildē, kur veikto darbu līgumsumma nav mazāka par 1 600 000,00 EUR bez PVN un būvdarbu ietvaros veikti:
 • ārējo elektroapgādes tīklu izbūves darbi par līgumsummu, kas nav mazāka par 500 000,00 EUR bez PVN;
 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu un tīklu izbūves darbi par līgumsummu, kas nav mazāka par 100 000,00 EUR bez PVN;
 • vismaz viena pārbūves vai jaunbūves būvdarbu līguma izpildē, kur veikti inženierkomunikāciju izbūves darbi par līgumsummu, kas nav mazāka par 500 000,00 EUR bez PVN;
 • vismaz viena pārbūves vai jaunbūves būvdarbu līguma izpildē, kur veikti dzelzceļa sliežu ceļu izbūves darbi par līgumsummu, kas nav mazāka par 300 000,00 EUR bez PVN;
 • vismaz viena pārbūves vai jaunbūves būvdarbu līguma izpildē, kur veikti betonēšanas darbi par līgumsummu, kas nav mazāka par 500 000,00 EUR bez PVN;
 • pieredze telekomunikāciju un elektroapgādes tīklu pārbūves vai izbūves darbos, kur līguma summa par minētajiem darbiem nav mazāka par 200 000,00 EUR bez PVN.

Līguma nodrošinājums:

Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pretendentam jāiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājums no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, vai kā naudas summas iemaksa Pasūtītāja kontā 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās līgumcenas

Konkursa nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par konkursa nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Atklātam konkursam „Gājēju tuneļa būvniecība Ogres stacijā”un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par konkursa nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties, bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.cerina@ldz.lv.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2018.gada 27.novembra, plkst.09.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2018.gada 27.novembrī, plkst.10.15, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, tālrunis +371 67234925, e-pasta adrese: iveta.cerina@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2018.gada 27.Novembris plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31