Atklāts konkurss “Dzelzceļa balasta slāņa – akmens šķembu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Dzelzceļa balasta slāņa – akmens šķembu piegāde”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu “Dzelzceļa balasta slāņa – akmens šķembu piegāde” (turpmāk-konkurss).

Konkursa priekšmets un apjoms:

Preces nosaukums (tehniskie dati un standarts, ražotājs)

Piegādes nosacījumi

 

Daudzums/

mērvienība

(tonnas)

dzelzceļa balasta slāņa akmens šķembas (frakcija no 31,5 mm līdz 63 mm) atbilstoši LVS EN 13450+AC (2004.g.dec.) standartam vai tā ekvivalentam

Pēc Piegādātāja izvēles-Daugavpils vai Krustpils, vai Rēzeknes stacijā ar iekraušanu                 VAS "Latvijas dzelzceļš” hoperdozātoru vagonos

13 000

Jelgavas stacijā ar iekraušanu                 VAS "Latvijas dzelzceļš” hoperdozātoru vagonos

5 000

Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir vismaz 2 (divas) reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu.

Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi veicis vismaz 1 iepirkuma priekšmetam līdzīga apjoma preču piegādi.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu konkursa priekšmetu pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši konkursa nolikumam.

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums EUR 5000.00 (pieci tūkstoši euro) kā pretendenta naudas summas iemaksu pircēja bankas kontā.

Konkursa nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par konkursa nolikuma saņemšanu 70.00 EUR (septiņdesmit euro un 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN). PVN aprēķina atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Atklātam konkursam “Dzelzceļa balasta slāņa – akmens šķembu piegāde” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par konkursa nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Informācija par konkursa dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties, bet to saņemt tikai pēc augstāk minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristaps.nusbergs@ldz.lv.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 09.janvāra, plkst.09.45, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 09.janvāra, plkst.10.15, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis +371 67234922, e-pasta adrese: kristaps.nusbergs@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 9.Janvāris plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš