Atklāts konkurss “Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs), kas saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību pilnvarota organizēt attiecīgo iepirkumu, izsludina atklātu konkursu “Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde” (turpmāk – konkurss) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – Pircējs) vajadzībām. Līgums tiks slēgts starp konkursa uzvarētāju un Pircēju. Gadījumā, ja konkursa priekšmeta 1. un 2.daļai līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas vienam pretendentam, līgums tiks slēgts par katru konkursa priekšmeta daļu atsevišķi.

Konkursa priekšmets un apjoms:

Daļas Nr.

Konkursa priekšmets (nosaukums, standarts)

Daudzums

1.

Dīzeļdegviela,  LVS EN 590:2014

28 000 tonnas

(+/-) 15%

2.

Biodīzeļdegviela, LVS EN 14214 +A1:2014

1 400 tonnas

 (+/-) 15%

 

Pretendents piedāvājumu var iesniegt gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā. Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši konkursa nolikumam.

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta katrai konkursa priekšmeta daļai atsevišķi un tās ir šādas:

1.daļa – piedāvājuma nodrošinājums EUR  80 000;

2.daļa – piedāvājuma nodrošinājums EUR  25 000.

Atklāta konkursa nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par konkursa nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Atklātam konkursam “Dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas piegāde” SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par konkursa nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu). Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristine.ozola01@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2016.gada 3.marta  plkst.9.30, Latvijā, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu konkursam atver 2016.gada 3.martā, plkst.10.00 Latvijā, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 532.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Kristīne Ozola, tālrunis +371 67233492, fakss: +371 67234250, mob.+371 20297191, e-pasts: kristine.ozola01@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 3.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31