Akcionārs atzinīgi novērtē "Latvijas dzelzceļa" 2018. gada saimnieciskās darbības rezultātus | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Akcionārs atzinīgi novērtē "Latvijas dzelzceļa" 2018. gada saimnieciskās darbības rezultātus

LDz galvenā ēka

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) akcionāru sapulcē piektdien, 17.maijā, apstiprināts VAS "Latvijas dzelzceļš" 2018. gada pārskats un konsolidētais koncerna "Latvijas dzelzceļš"  2018. gada pārskats, kam pozitīvu atzinumu sniedzis neatkarīgs pārskata auditors - SIA "PricewaterhouseCoopers". LDz koncerna neto apgrozījums sasniedza 365 miljonus eiro, kas ir par 14,5 % vairāk nekā 2017. gadā. Savukārt peļņa 2018. gadā bija 14,4 miljonu eiro apmērā.

Saskaņā ar auditoru izsniegto un apstiprināto atzinumu, LDz gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finanšu stāvokli, par tā darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu, kā arī tas ir sagatavots atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Šis atzinums ir apstiprināts un izsniegts bez piezīmēm.

Veiksmīgas saimnieciskās darbības rezultātā LDz valsts budžetā nodokļu un nodevu veidā iemaksājis 102 miljonus eiro, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš.

Kopumā 2018. gada laikā pa LDz infrastruktūru pārvadāti 49,3 miljoni tonnu kravu, kas ir par 12,5% vairāk nekā 2017. gadā. 2019. gadā  pa LDz infrastruktūru tiek prognozēts pārvadāt 47,5 miljonus tonnu kravu.

LDz valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš: “Neatkarīgā auditora atzinums par pārskata patiesumu un LDz padomes augstais novērtējums uzņēmuma saimnieciskajai un finanšu darbībai 2018.gadā ir nepārprotams apliecinājums “Latvijas dzelzceļš” pārdomāti izveidotajam un efektīvajam biznesa modelim. Turklāt jāuzsver, ka šādu atzinumu iespējams saņemt tikai tad, ja uzņēmums ir atklāts, caurspīdīgs un labi pārvaldīts, kā arī darbojas saskaņā ar valsts un starptautisko likumdošanu.”

Koncernā “Latvijas dzelzceļš” pagājušajā bija nodarbināti 10 400 darbinieki visā Latvijā. Būtiski pieaugusi darbinieku produktivitāte, kas 2018. gadā sasniedza 62 778 eiro uz vienu darbinieku, par 24% pārsniedzot iepriekšējā gada rādītāju.

LDz arī 2019.gadā turpinās stratēģisko virzību, kas ir ietverta Ministru Kabineta apstiprinātajā Indikatīvās attīstības plānā un Satiksmes ministrijas parakstītajā Daudzgadu līgumā - attīstīt modernu, efektīvu un videi draudzīgu infrastruktūras un loģistikas uzņēmumu grupu, nodrošinot dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu un loģistikas pakalpojumus Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības interesēs. Vienlaikus tiks turpināts darbs pie informācijas tehnoloģiju plašākas integrēšanas ikdienas darbībā, kas ļaus paaugstināt konkurētspēju starptautiskajos tirgos.

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”. LDz ir saņēmis Ilgtspējas indeksa Platīna novērtējumu, ka arī ierindojas starp pieciem vērtīgākajiem un vislabāk pārvaldītājiem Latvijas uzņēmumiem "Prudentia" un "Nasdaq Riga" ik gadu veidotajā sarakstā.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Korporatīvās komunikācijas daļa

Tālr.: 67233797, 20396396

e-pasts: Ella.Petermane@ldz.lv

www.ldz.lv