Latest news

Izvēlne

“Latvijas dzelzceļš” koncerna Vides politika

Lai arī dzelzceļš tiek atzīts kā viens no videi draudzīgākajiem transporta veidiem, tomēr arī tas rada zināmu ietekmi uz vidi. Vislielāko ietekmi rada dzelzceļa transporta izmeši un radītais trokšņu līmenis, kas nelabvēlīgi ietekmē ne tikai apkārtējo vidi, bet arī cilvēku veselību. Arvien svarīgāki kļūst arī jautājumi par uzņēmuma darbības radīto ietekmi uz klimata pārmaiņām un sniegto pakalpojumu/ražošanas procesu energoefektivitāti.

Apzinoties savu atbildību pret apkārtējo vidi, jau 1998. gadā tika izstrādāta un apstiprināta pirmā „Latvijas dzelzceļš” koncerna Vides politika, bet 2004. gadā – Koncerna pirmā Vides aizsardzības programma.

Šobrīd spēkā esošā Koncerna Vides politika ir apstiprināta 16.02.2012. un ir saistoša visiem Koncerna uzņēmumiem – gan valdošajai sabiedrībai VAS „Latvijas dzelzceļš”, gan tās atkarīgajām sabiedrībām AS „LatRailNet”, SIA „LDz Cargo”, SIA „LDz Infrastruktūra”, SIA „LDz Ritošā sastāva serviss”, SIA „LDz Apsardze”. SIA „LDz Cargo ir nodibinājis savu meitasuzņēmumu — SIA „LDz Cargo loģistika”, kas arī ietilpst Koncerna sastāvā (sīkāk par Koncerna struktūru skat. sadaļā Par uzņēmumu).

Vides politikas mērķis ir noteikt Koncerna vides pārvaldības principus un rīcības virzienus, ievērojot vides tiesību un normatīvo aktu prasības un Koncerna sabiedrību komercdarbības jomām noteiktos valsts vides politikas mērķus un uzdevumus, lai mazinātu savas darbības negatīvo ietekmi uz vidi, sniegtu cilvēkiem un videi drošus pakalpojumus un veidotu pozitīvu Koncerna tēlu.

Vides politikas īstenošanas principi ir:

 • Koncernā tiek īstenota vienota vides pārvaldība saskaņā ar Koncerna biznesa mērķiem,
 • katrs darbinieks ir atbildīgs par vides aizsardzību, veicot savus darba pienākumus,
 • visu līmeņu lēmumu pieņemšanā tiek ievērota to iespējamā ietekme uz vidi,
 • prioritāte tiek piešķirta preventīvām darbībām, lai novērstu iespējamo vides problēmu rašanos,
 • informācija par Koncerna vides politiku, mērķiem, rīcību un rezultātiem ir pieejama Koncerna darbiniekiem un sabiedrībai.

Rīcības virzieni Vides politikas mērķa sasniegšanai:

 • samazināt piesārņojuma emisiju vidē, tai skaitā emisijas gaisā un ūdenī, kaitīgo vielu nokļūšanu augsnē, radīto atkritumu apjomu, trokšņu un vibrāciju līmeni:
  • efektīvi un taupīgi izmantot materiālus, izejvielas, enerģiju un dabas resursus,
  • samazināt ķimikāliju lietošanu, aizstāt bīstamās ķimikālijas ar mazāk bīstamām,
  • veikt prettrokšņa un vibrāciju mazinošus pasākumus blīvi apdzīvotās vietās,
  • modernizēt degvielas un kurināmā bāzes un ekipēšanas saimniecības,
  • veikt grunts aizsardzības pasākumus potenciālās sliežu ceļu klātnes piesārņošanas vietās,
 • nodrošināt ilgtspējīgu Koncerna sabiedrību darbības rezultātā radušos atkritumu apsaimniekošanu,
 • samazināt Koncerna sabiedrību darbības radītās negatīvās ietekmes uz vidi sekas, tai skaitā veikt vēsturiski piesārņoto teritoriju sanāciju,
 • pilnveidot avārijas situāciju ar bīstamām kravām novēršanas un seku likvidēšanas sistēmu,
 • ekspluatēt dzelzceļa zemes nodalījuma joslas, ņemot vērā kultūrainaviskās vērtības un bioloģisko daudzveidību,
 • attiecībās ar sadarbības partneriem un iepirkumos, ievērojot piemērojamos tiesību aktus, dot priekšroku videi draudzīgai produkcijai un pakalpojumiem, t.sk. veicot esošā ritošā sastāva modernizāciju un iegādājoties jaunu ritošo sastāvu,
 • informēt darbiniekus un sabiedrību par Koncerna vides aspektiem un darbību vides aizsardzībā:
  • popularizēt dzelzceļa transporta ekoloģiskās priekšrocības, lai veicinātu sabiedrības un valsts atbalstu un stiprinātu dzelzceļa transporta pozīcijas transporta pakalpojumu tirgū,
  • apmācīt un izglītot darbiniekus, veicināt katra darbinieka vides apziņu un ieguldījumu vides aizsardzības pasākumu plānošanā un izpildē,
 • uzturēt un pilnveidot esošo vides pārvaldības sistēmu saskaņā ar standarta LVS ISO 14 001 principiem.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 

Pieteikties jaunumiem