Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Laboratorijas, speciālo ķīmijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (reģ. Nr. 40003788351) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Laboratorijas, speciālo ķīmijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un apjoms: Laboratorijas, speciālo ķīmijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un tehnisko specifikāciju.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:
Pasūtītājs nosaka pretendentiem dokumentu sagatavošanas maksu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi) ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem).
Lai saņemtu sarunu procedūras dokumentus, pretendentiem dokumentu sagatavošanas maksa jāpārskaita uz „Luminor Bank” AS norēķinu kontu LV67NDEA0000084909460, SWIFT NDEALV2X ar atzīmi „Sarunu procedūras ar publikāciju „Laboratorijas, speciālo ķīmijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde”” un, saņemot nolikumu, jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dokumentu sagatavošanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu sagatavošanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku pasūtītāja konatktpersonai. Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc sarunu procedūras dokumentu sagatavošanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: viktorija.kairova@ldz.lv vai svetlana.juzane@ldz.lv.
Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums (kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai jāiesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā). Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

Piedāvājumu iesniegšana:
Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2019.gada 18.janvārim plkst. 10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā 205.telpā, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:
Piedāvājumu konkursam atver 2019.gada 18.janvārī, plkst. 11:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā 219.telpā, Rīgā, LV-1050.

Papildus informācija:
Pretendents Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan par atsevišķām sarunu procedūras priekšmeta daļām pilnā apjomā.

Pasūtītāja kontaktpersonas: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu:
SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Viktorija Kairova, tālrunis +37167233242, e-pasts – viktorija.kairova@ldz.lv vai iepirkumu speciāliste Svetlana Juzāne, tālrunis +371 67233825, e-pasts – svetlana.juzane@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 18.Janvāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss