Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas vagonu autobremžu gumijas izstrādājumu un rezerves daļu piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Kravas vagonu autobremžu gumijas izstrādājumu un rezerves daļu piegāde(turpmāk-sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets apraksts un apjoms:

kravas vagonu autobremžu gumijas izstrādājumu un rezerves daļas (skat. pielikumā- tehniskā specifikācija), saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un tehnisko specifikāciju, kas pieejama sarunu procedūras nolikumā

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī  piedāvājuma nodrošinājums (kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai jāiesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā). Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentiem dokumentu saņemšanas maksu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi) ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem).

Lai saņemtu sarunu procedūras dokumentus, pretendentiem dokumentu saņemšanas maksa jāpārskaita uz AS „Luminor Bank” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT kods: RIKOLV2X, maksājuma mērķī norādot: „Maksa par sarunu procedūru ar publikāciju „Kravas vagonu autobremžu gumijas izstrādājumu un rezerves daļu piegāde” nolikuma saņemšanu” un, saņemot nolikumu, jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.  Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties  SIA LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā. Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc sarunu procedūras dokumentu saņemšanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: egita.sergejeva@ldz.lv vai viktorija.kairova@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2018.gada 12.aprīlim, plkst. 09:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumus atver 2018.gada 12.aprīlī, plkst.10:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Papildus informācija:

Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, vai atsevišķām tā daļām pilnā apjomā (preču grupai Nr.1, Nr. 2, Nr. 3.un Nr. 4) vai par katru daļu (preču pozīciju) atsevišķi preču grupai Nr.5.

Pretendentam konkrētajā iepirkuma priekšmeta daļā (preču grupai Nr.1, Nr. 2, Nr. 3.un Nr.4) ir jāpiedāvā visas iepirkuma priekšmeta pozīcijas pilnā apjomā. Piedāvājumu iesniegšana par konkrētas iepirkuma priekšmeta daļas atsevišķām pozīcijām nav pieļaujama. Iepirkuma priekšmeta daļā (preču grupai Nr.5) ir pieļaujams piedāvājums par atsevišķām pozīcijām pilnā apjomā.

 

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  1. organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu:

Iepirkuma komisijas sekretārs, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas galvenā iepirkumu speciāliste Egita Sergejeva, tālrunis +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 12.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss