Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Krāsošanas produkcijas piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (reģ.Nr. 40003788351) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Krāsošanas produkcijas piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un apjoms (skatīt pielikumu). Krāsošanas produkcijas piegāde, saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentiem dokumentu sagatavošanas maksu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi) ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem).

Lai saņemtu sarunu procedūras dokumentus, pretendentiem dokumentu sagatavošanas  maksa jāpārskaita uz AS „Luminor Bank” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT kods: RIKOLV2X, maksājuma mērķī norādot: „Maksa par sarunu procedūras ar publikāciju „ Krāsošanas produkcijas piegāde” dokumentu sagatavošanu” un, saņemot nolikumu, jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dokumentu sagatavošanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.  Maksa par dokumentu sagatavošanu  netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties  SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku pasūtītāja kontaktpersonai. Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc sarunu procedūras dokumentu sagatavošanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: kristine.ozola@ldz.lv 

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī  piedāvājuma nodrošinājums (kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai jāiesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā). Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

 Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2018.gada 03.aprīlim, plkst. 09:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā 205.telpā, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumus atver 2018.gada 03.aprīlī, plkst. 10:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā 219.telpā, Rīgā, LV-1050.

Papildus informācija:

Pretendents piedāvājumu var iesniegt par katru  sarunu procedūras priekšmeta daļu atsevišķi.

Pasūtītāja kontaktpersona: Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Kristīne  Ozola, tālr. +37167233708, e-pasta adrese –  kristine.ozola@ldz.lv 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2018.gada 3.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss