Latest news

Izvēlne

Lokomotīvju bremžu kluču piegāde

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Lokomotīvju bremžu kluču piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets: lokomotīvju bremžu kluču piegāde atbilstoši Tehniskās specifikācijas noteikumiem:

Daļas Nr.

Preces nosaukums

Rasējuma numurs

  Prognozējamais     daudzums gab.

*RSSLR

 

*RSSLD

 

1.

         Bremzes klucis

T798.00.00

    5000

   4700

2.

         Bremzes klucis

80-40-010 GOST 6921-74

      20

     30

3.

         Bremzes klucis

TG40.20.057 bg(TGM23)

      30

      -

*Rīgas lokomotīvju remonta centrs, Krustpils iela 24, Rīga.

*Daugavpils lokomotīvju remonta centrs, 2.Preču iela 30, Daugavpils.

 

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī  piedāvājuma nodrošinājums (kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai jāiesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā). Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentiem dokumentu saņemšanas maksu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi) ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem).

Lai saņemtu sarunu procedūras dokumentus, pretendentiem dokumentu saņemšanas maksa jāpārskaita uz AS „Luminor Bank” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT kods: RIKOLV2X, maksājuma mērķī norādot: „Maksa par sarunu procedūras ar publikāciju „Lokomotīvju bremžu kluču piegāde” nolikuma saņemšanu” un, saņemot nolikumu, jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.  Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties  SIA LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā. Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc sarunu procedūras dokumentu saņemšanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: viktorija.kairova@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2018.gada 30.janvārim, plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumus atver 2018.gada 30.janvārī, plkst. 10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Papildus informācija:

Piedāvājumus var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  1. organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu:

Iepirkuma komisijas sekretārs, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Viktorija Kairova, tālrunis +37167233242, e-pasts – viktorija.kairova@ldz.lv.

  1. par tehniskajā specifikācijā norādīto informāciju SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”:
  • Iepirkumu daļas vecāko materiāli tehniskā nodrošinājuma inženieri Romualdu Davidoviču, tālruņa numurs +371 67237119 (RSSLR);
  • Iepirkumu daļas vecāko materiāli tehniskā nodrošinājuma inženieri Gļebu Denisovu, tālruņa numurs +371 65487271 (RSSLD).

 

Согласованная процедура с публикацией «Поставка колёсных пар  для локомотивoв».

The negotiated procedure with publication „Locomotive brake shoe supply”.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2018.gada 30.Janvāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss