Latest news

Izvēlne

Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets: lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde atbilstoši Tehniskās specifikācijas noteikumiem:

Daļas Nr.

Preces nosaukums

Rasējuma numurs

Prognozējamais daudzums

gab.

1.

               Zobrats

2TE10L 30.55.112

15

2.

                Centrs

T328.37.31.02

20

3.

                Centrs

M62.30.55.140

12

4.

                Centrs

M62.30.55.140-1

12

5.

                Centrs

TЭЗ.11.001

30

6.

 Lokomotīvju ass (apstrādāta)

2M62 U30.55.141

4

7.

Lokomotīvju ass (apstrādāta)

2TE116.30.55.132

2

 

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī  piedāvājuma nodrošinājums (kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai jāiesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā). Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentiem dokumentu sagatavošanas maksu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi) ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem).

Lai saņemtu sarunu procedūras dokumentus, pretendentiem dokumentu sagatavošanas maksa jāpārskaita uz „Luminor Bank” AS  norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Sarunu procedūras ar publikāciju Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde”” un, saņemot nolikumu, jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dokumentu sagatavošanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda atklāta konkursa pretendenta nosaukumu. Atklātā konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu sagatavošanu netiek atgriezta.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties  SIA LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā. Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc sarunu procedūras dokumentu sagatavošanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: viktorija.kairova@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2018.gada 23.janvārim, plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumus atver 2018.gada 23.janvārī, plkst. 10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Papildus informācija:

Piedāvājumus var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  1. organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu:

Iepirkuma komisijas sekretārs, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Viktorija Kairova, tālrunis +37167233242, e-pasts – viktorija.kairova@ldz.lv.

  1. tehniskos jautājumos SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” :

Daugavpils vagonu remonta centra tehnologu daļas vecākais inženieris tehnologs Aleksejs Loss, tālruņa numurs +37165487248 vai Remonta daļas vadītāja vietnieks vagona remonta jautājumos Sergejs Kuļikovs, tālruņa numurs+37167233626.

 

Согласованная процедура с публикацией «Поставка запасных частей для локомотивных колёсных пар».

The negotiated procedure with publication „Locomotive wheelset supply of spare parts”.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2018.gada 23.Janvāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss