Latest news

Izvēlne

Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) piegāde

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un apjoms:

Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) piegāde, saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu:

Nr.

Preces nosaukums

 

Rasējuma numurs, standarts

 

Mērv.

Dau- dzums

1

Lokomotīvju bandāža (neapstrādāta)

890 x 143 x 83 ГОСТ Р52366-2005

              2 ГОСТ 398-2010

gab.

300

 

 

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī  piedāvājuma nodrošinājums (kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai jāiesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā). Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentiem dokumentu sagatavošanas maksu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi) ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem).

Lai saņemtu sarunu procedūras dokumentus, pretendentiem dokumentu sagatavošanas maksa jāpārskaita uz „Luminor Bank” AS  norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Sarunu procedūra ar publikāciju “Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) piegāde”” un, saņemot nolikumu, jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dokumentu sagatavošanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.  Maksa par dokumentu sagatavošanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties  SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā. Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc sarunu procedūras dokumentu sagatavošanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: normunds.rezevskis@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2017.gada 23.novembrim, plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumus atver 2017.gada 23.novembrī, plkst. 10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Papildus informācija:

Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Iepirkuma komisijas sekretārs, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas galvenais iepirkumu speciālists Normunds Rezevskis, tālrunis +371 67234510, e-pasts – normunds.rezevskis@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2017.gada 23.Novembris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss