Latest news

Izvēlne

Kravas vagonu rezerves daļu piegāde

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kravas vagonu rezerves daļu piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un apjoms: kravas vagonu rezerves daļu piegāde (skat. pielikumā), saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un tehnisko specifikāciju, kas pieejama sarunu procedūras nolikumā.

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī  piedāvājuma nodrošinājums (kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai jāiesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā). Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentiem dokumentu sagatavošanas maksu EUR 85.00

 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi) ieskaitot PVN (Latvijas rezidentiem).

Lai saņemtu sarunu procedūras dokumentus, pretendentiem dokumentu sagatavošanas maksa jāpārskaita uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu rezerves daļu piegāde”” un, saņemot nolikumu, jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dokumentu sagatavošanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.  Maksa par dokumentu sagatavošanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā. Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc sarunu procedūras dokumentu sagatavošanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: Jelena.Davidovica@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2017.gada 21.septembrī plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu  procedūrai ar publikāciju atver 2017.gada 21.septembrī, plkst. 10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Papildus informācija:

Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā vai par katru daļu (preču pozīciju) atsevišķi.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas iepirkuma speciāliste Jeļena Davidoviča, tālrunis +371 67234926, fakss: +371 67233246, e-pasts – Jelena.Davidovica@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2017.gada 21.Septembris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss