Latest news

Izvēlne

Laboratorijas un ķīmijas, mazgāšanas līdzekļu piegāde

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr. 40003788351) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Laboratorijas un ķīmijas, mazgāšanas līdzekļu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un apjoms: laboratorijas un speciālo ķīmijas, mazgāšanas līdzekļi,s askaņā ar  sarunu procedūras nolikumu un tehnisko specifikāciju, kas pieejama sarunu procedūras nolikumā.

 

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai jāiesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā. Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN). Ja piedāvājuma summa nepārsniedz EUR 5000,00 (pieci tūkstoši) bez PVN, piedāvājuma nodrošinājums nav jāiesniedz.

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam dokumentu sagatavošanas maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā.

Lai saņemtu sarunu procedūras dokumentus, pretendentiem dokumentu sagatavošanas maksa jāpārskaita uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Sarunu procedūras ar publikāciju “Laboratorijas un speciālo ķīmijas, mazgāšanas līdzekļu piegāde” dokumentu sagatavošanas maksa EUR 70,00 (septiņdesmit euro, 00 centi plus PVN” un, saņemot nolikumu, jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments. Ja maksājumu par dalību sarunu procedūrā veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Dokumentu sagatavošanas maksa netiek atmaksāta atpakaļ.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt Latvijā, Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā (SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc sarunu procedūras dokumentu sagatavošanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: kristīne.ozola@ldz.lv vai egita.sergejeva@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2017.gada 01. jūnijam plkst. 10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu konkursam atver 2017.gada 01. jūnijā, plkst. 11:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Papildus informācija:

Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā vai par katru daļu (preču pozīciju) atsevišķi.

 

Pasūtītāja kontaktpersonas organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu:

  • komisijas sekretāre SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas iepirkuma speciāliste Kristīne Ozola, tālrunis +371 67233708, fakss: +371 67233246, e-pasts – kristīne.ozola@ldz.lv
  • komisijas sekretāres aizvietotāja SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas iepirkuma speciāliste Egita Sergejeva, tālrunis +371 67233232, fakss: +371 67233246, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv.
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2017.gada 1.Jūnijs plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss