Latest news

Izvēlne

Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr. 40003788351) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un apjoms:

Preces nosaukums

Prasības

Daudzums

(gab.)

Lokomotīvju bandāža

 

890*143*83

GOST 398-2010

 

300

Pamatojoties uz SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” 10.04.2014. operatīvās apspriedes protokolu Nr. RSS28 un 19.05.2014. darba grupas aktu, neiepirksim bandāžas, kas izgatavotas ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат».

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam dokumentu sagatavošanas maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā. Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar norādi: “Sarunu procedūras ar publikāciju “Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par dalību sarunu procedūrā veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Dokumentu sagatavošanas maksa netiek atmaksāta atpakaļ.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā. Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc sarunu procedūras dokumentu sagatavošanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: egita.sergejeva@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2017.gada 21.martam plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu konkursam atver 2017.gada 21.martā, plkst. 10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Papildus informācija:

Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas iepirkuma speciāliste Egita Sergejeva, tālrunis +371 67233232, fakss: +371 67233246, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2017.gada 21.Marts plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss