Latest news

Izvēlne

Rīgas lokomotīvju remonta centra ražošanas, administratīvo, sadzīves telpu uzkopšana un ražošanas teritorijas uzturēšana

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr. 40003788351) izsludina Sarunu procedūru ar publikāciju    „Rīgas lokomotīvju remonta centra  ražošanas, administratīvo, sadzīves telpu  uzkopšana un ražošanas teritorijas uzturēšana”” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras apraksts un apjoms:

Rīgas lokomotīvju remonta centra  ražošanas, administratīvo, sadzīves telpu  uzkopšana un ražošanas teritorijas uzturēšana saskaņā ar sarunu procedūras  nolikumu un tehnisko specifikāciju, kas pieejama nolikumā.

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties  un  to saņemt SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 214.telpā(līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

 Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.  Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa, faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inta.pudule@ldz.lv

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam dokumentu sagatavošanas maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā. Lai saņemtu  sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar norādi: Sarunu procedūra ar publikāciju “Rīgas lokomotīvju remonta centra  ražošanas, administratīvo, sadzīves telpu  uzkopšana un ražošanas teritorijas uzturēšanadalības maksa EUR 70,00, plus PVN, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par dalību  konkursā  veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa un attiecīgā piegādātāja nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas piegādātājs, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Dokumentu sagatavošanas maksa netiek atmaksāta atpakaļ.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu  sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2017.gada 02.martam plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai  atver 2017.gada 02.martā, plkst. 10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras  nolikumu: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas vadītāja Inta Pudule, tālrunis +371 67233641, fakss: +371 67233246, e-pasts – inta.pudule@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2017.gada 2.Marts plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss