Latest news

Izvēlne

Melnā un krāsainā metāla piegāde

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr. 40003788351) izsludina atklātu konkursu „Melnā un krāsainā metāla piegāde” (turpmāk – konkurss).

Konkursa priekšmeta apraksts un apjoms: Melnais un krāsainais metāls (tērauda izstrādājumi, apaļdzeļži, caurules, alumīnija un misiņa izstrādājumi, lodalvas, vara un broznas izstrādājumi u.c.), saskaņā ar konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju, kas pieejama konkursa nolikumā.

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

 

Konkursa nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam dokumentu sagatavošanas maksu par konkursa nolikuma saņemšanu – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā. Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar norādi: “Atklātā konkursa “Melnā un krāsainā metāla piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par dalību konkursā veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Dokumentu sagatavošanas maksa netiek atmaksāta atpakaļ.

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā. Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc konkursa dokumentu sagatavošanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: egita.sergejeva@ldz.lv. vai kristine.ozola@ldz.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2017.gada 02.februārī plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu konkursam atver 2017.gada 02.februārī, plkst. 10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Papildus informācija:

Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: komisijas sekretāre SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas iepirkuma speciāliste Egita Sergejeva, tālrunis +371 67233232, fakss: +371 67233246, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv vai kristine.ozola@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2017.gada 2.Februāris plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss