Latest news

Izvēlne

Ražošanas notekūdeņu attīrīšana un to novadīšana pilsētas kanalizācijā Rīgā un Jelgavā

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr. 40003788351) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Ražošanas notekūdeņu attīrīšana un to novadīšana pilsētas kanalizācijā Rīgā un Jelgavā” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras apraksts un apjoms:

“Ražošanas notekūdeņu attīrīšana un to novadīšana pilsētas kanalizācijā Rīgā un Jelgavā” saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un tehnisko specifikāciju, kas pieejama nolikumā.

 

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 2000.00 (divi tūkstoši) euro.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties  un  to saņemt SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā(līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.  Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa, faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: svetlana.juzane@ldz.lv.

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam dokumentu sagatavošanas maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā. Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar norādi: “Sarunu procedūra ar publikāciju “Ražošanas notekūdeņu attīrīšana un to novadīšana pilsētas kanalizācijā Rīgā un Jelgavā” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par dalību sarunu procedūrā veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras un attiecīgā piegādātāja nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas piegādātājs, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Dokumentu sagatavošanas maksa netiek atmaksāta atpakaļ.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2016.gada 08.decembrim plkst. 10:50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2016.gada 08.decembrī, plkst. 11:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas galvenā degvielas speciāliste Svetlana Juzāne, tālrunis +371 67233825, fakss: +371 67233246, e-pasts – svetlana.juzane@ldz.lv.

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 8.Decembris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss