Latest news

Izvēlne

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr. 40003788351) izsludina atklātu konkursu „Akmeņoglu piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr. 40003788351) izsludina atklātu konkursu „Akmeņoglu piegāde” (turpmāk – konkurss).

Konkursa priekšmeta apraksts un apjoms: 258 tonnu akmeņogļu piegāde.

Piegādes vieta - SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centrs, 2.Preču iela 30, Daugavpils.

Piegādājamo akmeņogļu kvalitātes rādītāji:

Sadegšanas siltums, kkal/kg

 5400....6000

Frakcija, mm*

50 ... 100

Mitrums,  %

7... 15

Pelni,  %

7... 15

 

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

Konkursa nolikuma saņemšana:
Pasūtītājs nosaka pretendentam dokumentu sagatavošanas maksu par konkursa nolikuma saņemšanu – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā. Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar norādi: “Atklātā konkursa “Akmeņogļu piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par dalību konkursā veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.
Dokumentu sagatavošanas maksa netiek atmaksāta atpakaļ.
Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 214.telpā. Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc konkursa dokumentu sagatavošanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: svetlana.juzane@ldz.lv

Piedāvājumu iesniegšana:
Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2016.gada 11.oktobrim plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 214.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:
Piedāvājumu konkursam atver 2016.gada 11.oktobrī, plkst. 10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Pasūtītāja kontaktpersona:
Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: komisijas sekretāre SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas galvenā degvielas speciāliste Svetlana Juzāne, tālrunis +371 67233825, fakss: +371 67233246, e-pasts – svetlana.juzane@ldz.lv

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2016.gada 11.Oktobris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss