Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Dīzeļlokomotīvju un ceļa mašīnu rezerves daļu piegāde vispārīgās vienošanās”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr. 40003788351) izsludina atklātu konkursu „Dīzeļlokomotīvju un ceļa mašīnu rezerves daļu piegāde vispārīgās vienošanās” (turpmāk – konkurss).

Konkursa priekšmeta apraksts un apjoms:
Dīzeļlokomotīvju un ceļa mašīnu rezerves daļu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros – 23 iepirkuma priekšmeta daļas (preču grupas), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums). Vispārīgās vienošanās kopējā summa 115000.00 euro bez PVN.

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts 1000.00 (viens tūkstotis) euro.

Konkursa nolikuma saņemšana:
Pasūtītājs nosaka pretendentam dokumentu sagatavošanas maksu par konkursa nolikuma saņemšanu – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā. Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz AS “DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar norādi: “Atklātā konkursa “Dīzeļlokomotīvju un ceļa mašīnu rezerves daļu piegāde vispārīgās vienošanās” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par dalību konkursā veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Dokumentu sagatavošanas maksa netiek atmaksāta atpakaļ.

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā. Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc konkursa dokumentu sagatavošanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: valentina.burminova@ldz.lv vai inta.pudule@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:
Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2016.gada 06.septembrim plkst. 10:20, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:
Piedāvājumu konkursam atver 2016.gada 06.septembrī, plkst. 10:20, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Pasūtītāja kontaktpersona:
Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: komisijas sekretāre SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas iepirkuma speciāliste Valentīna Burmiva, tālrunis +371 67233232, 67233641 fakss: +371 67233246, e-pasts- valentina.burminova@ldz.lv vai inta.pudule@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2016.gada 6.Septembris plkst. 10.20.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss