Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Vilces ritošā sastāva kompresoru, pneimatisko iekārtu un citu rezerves daļu piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr. 40003788351) izsludina atklātu konkursu „Vilces ritošā sastāva kompresoru, pneimatisko iekārtu un citu rezerves daļu piegāde” (turpmāk – konkurss). Līgums tiks slēgts starp konkursa uzvarētāju un Pircēju.

Konkursa priekšmeta apraksts un apjoms:

Konkursa priekšmets (nosaukums)

Apjoms

Vilces ritošā sastāva kompresoru, pneimatisko
iekārtu un citu rezerves daļu piegāde

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju

 

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz par katru iepirkuma priekšmeta daļu (preču pozīciju) atsevišķi. Pretendents var iesniegt  savu  piedāvājumu  par visām vai atsevišķām iepirkuma priekšmeta daļām (preču pozīcijām), taču par katru  iepirkuma priekšmeta daļu (pozīciju) pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši konkursa nolikumam.

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta 1% (viens procents), ja kopējā piedāvājuma summa pārsniedz 10 000 (desmit tūkstoši) euro (bez PVN).

Konkursa nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par konkursa nolikuma saņemšanu EUR 70.00 (septiņdesmit euro un 00 centi), plus PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz AS “DNB banka”, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” konta numuru LV78RIKO 0002 0131 00132, SWIFT kods RIKOLV2X, ar norādi: “Atklātam konkursam „Vilces ritošā sastāva kompresoru, pneimatisko iekārtu un citu rezerves daļu piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par konkursa nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050, Iepirkumu daļā, 2.stāvā, 205.telpā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: valentina.burminova@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2016.gada 28.jūlijam  plkst. 9:50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu konkursam atver 2016.gada 28.jūlijā, plkst.10:00 SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: komisijas sekretāre SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas iepirkuma speciāliste Valentīna Burminova, tālrunis +371 67234926, fakss: +371 67233246, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 28.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss