Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Lokomotīvju dzesēšanas šķidrumu piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr. 40003788351) izsludina atklātu konkursu „Lokomotīvju dzesēšanas šķidrumu piegāde” (turpmāk – konkurss).

Konkursa priekšmeta apraksts un apjoms:

Nr.
p.k.

Preces
nosaukums

Mēr-
vieniba

Dau-
dzums

Piegādes vieta

1.

Antifrīzs CAT ELC
vai ekvivalents

L

4500

Lokomotīvju remonta centrs
2.Preču iela 30, Daugavpils

2.

Antifrīzs CAT ELC
vai ekvivalents

L

6500


Lokomotīvju remonta centra

Rīgas iecirknis,
Krustpils iela 24, Rīga

3.

Glysantin G48 vai
ekvivalents

L

8000

 

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, ja piedāvājuma summa pārsniedz EUR 10000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN. Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

Konkursa nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam dokumentu sagatavošanas maksu par konkursa nolikuma saņemšanu – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā. Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar norādi: “Atklāta konkursa “Lokomotīvju dzesēšanas šķidrumu piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par dalību konkursā veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Dokumentu sagatavošanas maksa netiek atmaksāta atpakaļ.

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.telpā. Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Nolikuma elektronisko versiju var saņemt tikai pēc konkursa dokumentu sagatavošanas maksas pārskaitījuma dokumenta saņemšanas uz e-pasta adresi: kristine.ozola@ldz.lv

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2016.gada 30.jūnijam plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu konkursam atver 2016.gada 30. jūnijā, plkst. 10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: komisijas sekretāre SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas iepirkuma speciāliste Kristīne Ozola, tālrunis +371 67233708, fakss: +371 67233246, e-pasts – kristine.ozola@ldz.lv

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 30.Jūnijs plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss