Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „2M62U dīzeļlokomotīvju nesošā rāmja pārbūvei nepieciešamo rezerves daļu izgatavošana un piegāde”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju „2M62U dīzeļlokomotīvju nesošā rāmja pārbūvei nepieciešamo rezerves daļu izgatavošana un piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – Pircējs) vajadzībām.

Līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju un Pircēju.

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms:

 

 Sarunu procedūras priekšmets

Apjoms un vieta

2M62U dīzeļlokomotīvju (3 komplektu) nesošā rāmja pārbūvei  “A” un “B” sekcijām nepieciešamo rezerves daļu izgatavošana un piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rasējumiem

Preci piegādā pa daļām: 1.komplekts jūnijs; 2.komplekts - septembris; 3.komplekts - decembris.

Piegādes vieta: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centra struktūrapakšvienība - Rīgas iecirknis, Krustpils iela 24, Rīga.

 

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopumā pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras uzaicinājumam.

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta 1%  (viena procenta) apmērā no Pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).                                                                                                                                  

Sarunu procedūras uzaicinājuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras uzaicinājuma saņemšanu EUR 70.00 (septiņdesmit euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras uzaicinājumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “2M62U dīzeļlokomotīvju nesošā rāmja pārbūvei nepieciešamo rezerves daļu izgatavošana un piegāde” SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras uzaicinājuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras uzaicinājuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras uzaicinājumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Sarunu procedūras uzaicinājumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2016.gada 27.maijā plkst. 9:30, Latvijā, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis +371 67234933, fakss: +371 67234250, e-pasts: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2016.gada 27.Maijs plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss