Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „14D40 DĪZEĻU REZERVES DAĻU PIEGĀDE”

Saskaņā ar „Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt atklātu konkursu „14D40 dīzeļu rezerves daļu piegāde” (turpmāk – konkurss) SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – Pircējs) vajadzībām. Līgums tiks slēgts starp konkursa uzvarētāju un Pircēju.

Konkursa priekšmets un apjoms:

Konkursa priekšmets (nosaukums)

Apjoms

14D40 dīzeļu rezerves daļu piegāde par katru daļu (preču pozīciju) atsevišķi

Saskaņā ar finanšu piedāvājumu  (Nolikuma 1.pielikums).

 

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz par katru iepirkuma priekšmeta daļu (preču pozīciju) atsevišķi. Pretendents var iesniegt  savu  piedāvājumu  par visām vai atsevišķām iepirkuma priekšmeta daļām (preču pozīcijām), taču par katru  iepirkuma priekšmeta daļu (pozīciju) pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši konkursa nolikumam.

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta EUR 5000,00  (pieci tūkstoši euro).

Atklāta konkursa nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par konkursa nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu konkursa nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Atklātam konkursam „14D40 dīzeļu rezerves daļu piegāde” SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms konkursa nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par konkursa nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: rudolfs.ozolins@ldz.lv

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2016.gada 25.aprīlim  plkst. 9:30, Latvijā, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu konkursam atver 2016.gada 25.aprīļa, plkst.10:00 Latvijā, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 532.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par konkursa nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Rūdolfs Ozoliņš, tālrunis +371 67234932, fakss: +371 67234250, e-pasts: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2016.gada 25.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss