Latest news

Izvēlne

Konkurss par bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšanu 2015.gadā

        SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, reģ. Nr.40003788351 paziņo, ka 2014.gada 16.decembrī plkst.11.00 notiks konkurss par bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšanu 2015.gadā.

       Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 70,00 EUR, plus PVN 21% uz AS “DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: konkursam „Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2015.gadā”.

       Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 16.decembra  plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050.     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2015.gadā”. Neatvērt  līdz  2014. gada 16.decembra plkst.11.00”.

      Konkursa Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā . 

Informācija pa tālr.  67233641, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

 

Konkursa „Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un

 utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2015.gadā” nolikuma

Pielikums Nr.3

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

Nr.

p.k.

Bīstamo atkritumu nosaukums, kods

 

 

Mērv.

 

Daudz.

Atkritumu izvešanas nosacījumi

 

Bīstamo atkritumu atrašanās adrese: Lokomotīvju remonta centrs, 2.Preču iela 30, Daugavpils

1.

Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (klases kods 191301)

t

130

Pēc pieprasījuma

2.

Adsorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminētie eļļas filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām (klases kods 150202)

t

205

Otrdienas, piektdienas

Var uzstādīt lielākus konteinerus un izvest reizi mēnesī –izmaksu samazināšanas nolūkā

3.

Luminiscences spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (klases kods 200121)  (spuldzes)

gab.

600

Pēc pieprasījuma

4.

Luminiscences spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (klases kods 200121) (dzīvsudraba termometri)

kg

2

Pēc pieprasījuma

5.

Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi (klases kods 160506)

kg

25

Pēc pieprasījuma

6.

Atsāļotāja dūņas (klases kods 050102)

t

10

Pēc pieprasījuma

7.

Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi

(klases kods 080111)

kg

300

Pēc pieprasījuma

 

Bīstamo atkritumu atrašanās adrese: Lokomotīvju remonta centrs, Rēzeknes cehs, Lokomotīvju iela 23, Rēzekne

1.

Adsorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminētie eļļas filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām (klases kods 150202)

t

1

Pēc pieprasījuma

2.

Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (klases kods 191301)

t

10

Pēc pieprasījuma

 

Bīstamo atkritumu atrašanās adrese: Rīgas iecirknis, Krustpils iela 24, Rīga

1.

Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (klases kods 191301)

t

265.26

Pēc pieprasījuma

2.

Adsorbenti, filtru materiāli

(tai skaitā citur neminētie eļļas filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām

(klases kods 150202)

t

16

Katra mēneša pēdējā trešdiena

 

3.

Luminiscences spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (klases kods 200121)

gab.

300

Pēc pieprasījuma

 

Bīstamo atkritumu atrašanās adrese: Vagonu  remonta centrs, Varšavas iela 49, Daugavpils

1.

Naftas produktu saturoši atkritumi (klases kods 160708)

t

350

Pēc pieprasījuma

2.

Citu rūpniecisko notekūdeņu  attīrīšanas procesu dūņas, kuras satur bīstamas vielas (klases kods 190813)

t

60

Pēc pieprasījuma

3.

Adsorbenti, filtru materiāli

(tai skaitā citur neminētie eļļas filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām

(klases kods 150202)

t

8.0

Pēc pieprasījuma

4.

Azbestu saturošās bremžu uzlikas  (klases kods 160111)

t

80

Pēc pieprasījuma

5.

Iepakojums, kas satur bīstamus bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots (klases  kods 150110)

t

1.5

Pēc pieprasījuma

6.

Luminiscences spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (klases kods 200121)

kg

100

Pēc pieprasījuma

 

 

 

Citi nosacījumi:

  1. Atkritumu (klases kods 050102) uzkrāšanai, izvešanai nepieciešams pakalpojuma sniedzēja konteiners.
  2. Atkritumu izvešana pēc pieprasījuma (telefona zvans vai pieprasījums nosūtīts pa faksu) jāveic 3 (trīs) darba dienu laikā, bet atkritumu (klases kods 160708, 190813) izvešana jāveic 1 (vienas) darba dienas laikā.
  3. Atkritumu (klases kods 160708, 190813)  izvešanas transporta līdzeklim  jābūt aprīkotam ar sūknēšanas sistēmu, jābūt CSDD izsniegtai ADR apliecībai.
  4. Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt vai samazināt bīstamo atkritumu izvešanas apjomu 20% (divdesmit procentu) robežās no līguma kopējās summas un izvešanas noteikumus,  atbilstoši ražošanas nepieciešamībai.
  5. Pakalpojumu sniedzējam jānodrošina bīstamo atkritumu savākšana, transportēšana, utilizācija (reģenerācija vai apglabāšana) saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
  6. Sniedzot pakalpojumu, atbildība par darba aizsardzību, ugunsdrošību, avārijas situāciju novēršanu uzņemas pakalpojuma sniedzējs, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  7. Pretendenti var iesniegt savus piedāvājumus gan par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, gan par atsevišķām pakalpojuma sniegšanas vietām (pakalpojuma sniegšanas adrese, prasības un daudzums norādīts  tehniskajā specifikācijā).

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 16.Decembris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss