Latest news

Izvēlne

Konkurss „Astoņasu ratiņu jaunu savienotājsiju piegāde”.

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 22.aprīlī plkst.10:30 notiks konkurss „Astoņasu ratiņu jaunu savienotājsiju piegāde”.
     Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 (septiņdesmit euro, 00 centi) plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi:“Konkursa „Astoņasu ratiņu jaunu savienotājsiju piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”.
     Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 22.aprīlim plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. 
     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Astoņasu ratiņu jaunu savienotājsiju piegāde”, neatvērt līdz2014. gada 22.aprīlim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.
     Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.
Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Tehniskās prasības

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums, (gab.)
1 8 – asu ratiņu savienotājsija 871.10.400 -1 40

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 22.Aprīlis plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss