Latest news

Izvēlne

Eļļu un smērvielu piegāde

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013. gada 01.oktobrī plkst.11.00  notiks atklātais konkurss „Eļļu un smērvielu piegāde”.

 Piegādes termiņš – līdz 2013. gada 15.novembrim, samaksas nosacījumi - 20 kalendāro dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas. Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa LVL 100,00 plus PVN, likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV60RIKO 0002 0131 00165, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Atklātā konkursa „Eļļu un smērvielu piegāde”  dalības maksa Ls 100,00 plus PVN.”

  Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 01. oktobrim plkst.11.00. SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā,  214. kabinetā. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI.

Konkursam „Eļļu un smērvielu piegāde”, neatvērt līdz 2013. gada 01. oktobrim plkst.11.00.” Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

  Konkursa nolikumu var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214. kabinetā vai arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.

 Kontaktpersona – Degvielas daļas vadītājs Normunds Rezevskis, tālr. 67234510,  e-pasts : normunds.rezevskis@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2013.gada 1.Oktobris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss