Latest news

Izvēlne

Izsole 128 vidējās tonnāžas konteineru pārdošanai

SIA "LDZ CARGO" 2013.gada 23.aprīlī, plkst.14:00, organizē izsoli 128 ( viens simts divdesmit astoņi ) vidējās tonnāžas konteineru pārdošanai. Konteineri tiek pārdoti tikai vienā nedalāmā daudzumā - 128 vienības. Konteineru pārdošanas sākumcena 18112,00 LVL.

K onteineru pārdošanas noteikumus un izsoles nolikumu izsniedz pēc dalības maksas 121,00LVL (ieskaitot PVN 21%) apmērā pārskaitīšanas uz SIA „LDZ CARGO” norēķinu kontu Nr.LV49NDEA000082999854 “Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEA LV2X, maksājumā dokumentā norādot samaksas mērķis: Konteineru pārdošanas izsoles dalības maksa. Dalības maksa netiek atmaksāta.

Izsolē var piedalīties pretendenti, kas iepazinās ar k onteineru pārdošanas noteikumiem un izsoles nolikumu, piekrīt to nosacījumiem un ir samaksājuši nodrošinājuma summu 10% apmērā no k onteineru pārdošanas sākumcenas – 1811,20 LVL (viens tūkstotis astoņi simti vienpadsmit lati un 20 sant.) apmērā . Nodrošinājuma summa tiek atmaksāta konteineru pārdošanas izsoles nolikumā noteiktajā kārtībā.

K onteineru pārdošanas noteikumus un izsoles nolikumu var saņemt, uzrādot maksājuma uzdevumu par dalības maksas samaksu, pēc adreses: Dzirnavu ielā 147 k-1, Rīgā, LV-1050; 10.kab., darba dienās no plkst.13:00 līdz plkst.17:00; kon taktpersona – izsoles komisijas sekretārs – Viktorija Godļevska; tālr. 67234103, e-pasts: viktorija.godlevska@ldz.lv

SIA „LDZ CARGO” garantē apmaksāt sludinājuma ievietošanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, rēķinu nosūtīt pēc adreses: Dzirnavu ielā 147 k-1 Rīgā, LV-1050, norādot norēķinu kontu konta Nr.LV49NDEA0000082999854 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2013.gada 23.Aprīlis plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Cargo