Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Eļļu un smērvielu piegāde”

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 07. martā plkst.10.30. notiks atklātais konkurss „Eļļu un smērvielu piegāde”.

Piegādes termiņš – līdz 2013.gada 20.aprīlim, samaksas nosacījumi - 20 kalendāro dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas. Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – Ls 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā uz DNB banka norēķinu kontu LV78 RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKO LV2X ar atzīmi “ Eļļas un smērvielu piegādes atklātais konkurss , dalības maksa”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 07. martam plkst.10.30. SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214. kabinetā. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI.

Konkursam „Eļļas un smērvielu p iegāde” , neatvērt līdz 2013. gada 07.martam plkst.10.30.” Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs .

Konkursa nolikumu var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214. kabinetā vai arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.

Kontaktpersona – Degvielas daļas vadītājs Normunds Rezevskis, tālr. 67234510, mob.2953 2731, e-pasts : normunds.rezevskis@ldz.lv

N.p.k. Preces nosaukums Standarts, tehniskie noteikumi Daudzums

kg )

1. Eļļa „Statoil ChainWay BIO” vai ekvivalents 01.06.2008. “Statoil” tehniskie noteikumi 14500
2. Smērviela AKOP-1 ГОСТ 15171-78 1200
3. Mobil Curve Grease 213   800
4. Smērviela ЖТ -79 Л ТУ 0254-002-01055954-01 500
5. Sm ē rviela PUMA ML ТУ 0254-00 5 - 17368431 -0 7 1500
6. Turbīnu eļļa TP-22 С ТУ 38.101821-83 1400
7. Transmisijas eļļa СУПЕР Т-3 ТУ 38 .301-19-62-2001 ar izm.1-5 200
8. Sm ē rviela Grafīta УССА ГОСТ 3333-80 300
9. Industriālā eļļa И-20А ГОСТ 20799-75 400
10. Industriālā eļļa ИНСп-40 ТУ 38101672-77 200
11. Industriālā eļļa И-Л-С-5 ТУ 3840176-77 200
12. Industriālā eļļa ИГП-18 ТУ 38101413-77 400

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 7.Marts plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss