Latest news

Izvēlne

Eļļu un smērvielu piegādes atklātais konkurss

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 20. decembrī plkst.11.00. notiks eļļu un smērvielu piegādes atklātais konkurss.

Piegādes termiņš – līdz 2013.gada 10. februārim, samaksas nosacījumi - 20 kalendāro dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas. Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – Ls 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā uz DNB banka norēķinu kontu LV78RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi “ Eļļas un smērvielu piegādes atklātais konkurss , dalības maksa”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 20. decembrim plkst.11.00 Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI.

Konkursam „Eļļas un smērvielu p iegāde” , neatvērt līdz 2012. gada 20. decembrim plkst.11.00.” Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs .

Konkursa nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā vai arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.

Informācija pa tālr. 67234510, 67233825, e-pasts : normunds.rezevskis@ldz.lv

N.p.k. Pr odukcijas nosaukums Standarts, tehniskie noteikumi Daudzums
1. Dzelzceļa smērviela ЛЗ-ЦНИИ TУ0254-307-00148820-95 vai ГOCT 19791-74 25,0 tonnas
2. Reduktoru ziede CTП-З ТУ 38 УССР 201232-81 7 ,0 tonnas
3. Kompresoru eļļa KC-19 ГОСТ 1861-73 5,0 tonnas
4. Aviācijas eļļa MS-20 ГOCT 21743-76 2,0 tonnas
5. Sm ē rviela ЖТ-79Л ТУ 0254-002-01055954-01 700 kg
6. Dzelzceļa smērviela ЖД ТУ 32 ЦТ 548-83 35 kg
7. Smērviela Plasma – T5 ТУ 32 0254-006 3 0 kg
8. Smērviela K Р -400 ТУ0254-2 13 оп- 01124323-2006 30 kg

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 20.Decembris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss