Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Krāsainā metāla piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.2./11/2023

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Krāsainā metāla piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets: Krāsainā metāla piegāde

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2023.gada 14.aprīlim, plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 218.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību, ierakstītā vēstulē vai pasūtītājs pieņem arī ar drošu elektronisku parakstu sagatavotu piedāvājumu.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana notiks (slēgtā* komisijas sanāksmē): 2023.gada 14.aprīlī plkts.10:30.

*SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” organizētajās sarunu procedūrās piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā iepirkuma komisijas sanāksmē bez ieinteresēto personu, piegādātāju, pretendentu pārstāvju dalības.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists Nauris Jansons, tālruņa numurs +371 22326183, e-pasta adrese – nauris.jansons@ldz.lv vai galvenā iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs +371 27043826, e-pasta adrese – egita.erdmane@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2023.gada 14.Aprīlis plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss