Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “RSSL TR-3 ceha mīkstā jumta seguma remonta ar siltinātāja ieklāšanu veikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.2./6/2023

Papildus informācija: 

Pievienots: TĀME (16.03.2023.)

Grozījums Nr.1 (22.03.2023.)

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “RSSL TR-3 ceha mīkstā jumta seguma remonta ar siltinātāja ieklāšanu veikšana” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets:

RSSL TR-3 ceha mīkstā jumta seguma remonta ar siltinātāja ieklāšanu veikšana saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un Darba uzdevumu (nolikuma 5.pielikums).

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2023.gada 28.martam, plkst. 09:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 218.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību, ierakstītā vēstulē vai pasūtītājs pieņem arī ar drošu elektronisku parakstu sagatavotu piedāvājumu.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana (slēgtā* komisijas sanāksmē), 2023.gada 28.martā plkts.10:00.

*SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” organizētajās sarunu procedūrās piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā iepirkuma komisijas sanāksmē bez ieinteresēto personu, piegādātāju, pretendentu pārstāvju dalības.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas sekretārs - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” iepirkumu speciālists Nauris Jansons, tālruņa numurs +371 22326183, e-pasta adrese – nauris.jansons@ldz.lv.

Objekta apskate: piedāvājuma pienācīgai sagatavošanai ieinteresētajam piegādātājam obligāti jāveic objekta apskate (Daugavpilī) (par objekta apskati jāparakstās apmeklējuma lapā). Iepriekšēja pieteikšanās obligāta (Ražošanas atbalsta direkcijas Inženierprocesu nodrošinājuma nodaļas vadītājs Valērijs Krukovskis, tālr.: +371 29531761 vai vecākais inženieris Jurijs Kimbers +371 26419309).

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2023.gada 28.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss