Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “3SL-2M, KPD-3PA ātrummērītāju un piedziņas rezerves daļu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.RSSA-9.2./ 22 /2022

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju 3SL-2M, KPD-3PA ātrummērītāju un piedziņas rezerves daļu piegāde(turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets:

3SL-2M, KPD-3PA ātrummērītāju un piedziņas rezerves daļu piegāde saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma prasībām.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2022.gada 25.oktobrim, plkst. 09:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 218.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana (slēgtā* komisijas sanāksmē) 2022.gada 25.oktobrī, plkst.10:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

*SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” organizētajās sarunu procedūrās piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā iepirkuma komisijas sanāksmē bez ieinteresēto personu, piegādātāju, pretendentu pārstāvju dalības.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” galvenā iepirkumu speciāliste, tālrunis +371 27043826, e-pasts – egita.erdmane@ldz.lv.

 

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2022.gada 25.Oktobris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss