Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Tvaika ģeneratoru iegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Tvaika ģeneratoru iegāde” (turpmāk-sarunu procedūra) – iepirkuma identifikācijas Nr.RSSA-9.2./18/2022

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets:

Tvaika ģeneratoru  iegāde saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un Tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums)

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē (vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu)  līdz 2022.gada 22.augustam, plkst. 9:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 218.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks: 2022.gada 22.augustā.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” galvenā iepirkumu speciāliste Inta Pudule, tālruņa numurs +371 2029 7185, e-pasta adrese – inta.pudule@ldz.lv 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2022.gada 22.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss