Latest news

Izvēlne

Konkurss "2M62, 2TE10 un ČME-3 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu atjaunošana"

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2011.gada 24.maijā plkst.10.00 (pēc vietējā laika) notiks atklātais konkurss par 2M62, 2TE10 un ČME-3 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu atjaunošanu (specifikācija pielikumā Nr.1).

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “2M62, 2TE10 un ČME-3 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu atjaunošana”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2011. gada 24.maija plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “2M62, 2TE10 un ČME-3 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu atjaunošana ” , neatvērt līdz 2011. gada 24. maija plkst. 10.00 ”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv. ”

 

      Pielikums Nr.1
 
   
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
   
1. Atjaunojamo rezerves daļu nosaukums un apjoms:
 
Poz. Preces nosaukums, rasējuma Nr. Mērv. daudz. Saņēmējs
Nr. RSSL RSSLI
1. Amortizators 2TE116.30.30.016sb gab. 1000 1000 -
2. Amortizators U300.30.56.022 gab. 2500 2500 -
3. Virzulis 2TE116.30.30.104 gab. 120 120 -
4. Amortizators TE10-35-30-016 gab. 200 200 -
5. Salikts korpuss TE3.17.010 gab. 70 70 -
6. Galvenais rezervuārs TE112.40.11.011 gab. 5 5 -
7. Galvenais rezervuārs 2TE10L.40.11.040 gab. 16 16 -
8. Rezervuārs ППУ M62.90.20.080-02 gab. 3 3 -
9. Rezervuārs ППУ M62.90.20.08-03 gab. 3 3 -
10. Sūknis 2TE116.30.58.022 (KR-1) gab. 36 36 -
11. Zobpārvada apvalks 131.30.59.001 (2TE10) gab. 24 24 -
12. Veltnis TE10.35.30.120 gab. 80 80 -
13. Sablīvēšana TE112.30.58.011-1 gab. 24 24 -
14. Ieliktnis TE3.14.1290 (TE2.14.003) gab. 2500 2500 -
15. Ieliktnis TE3.14.1291 (TE2.14.004) gab. 700 700 -
16. Veltnis T840.00.01/04 gab. 100 100 -
17. Veltnis T840.00.02/04 gab. 80 80 -
18. Veltnis T840.00.03/04 gab. 50 50 -
19. Veltnitis TE10.35.30.126 gab. 80 80 -
20. Uzliktnis TE3.12.007 gab. 480 480 -
21. Zobrata pārvada apvalks M62.30.59.004-04 gab. 36 36 -
22. Dakts 2TE10L.30.56.025 gab. 300 300 -
23. Rezervuārs TEM2.42.30.011 gab. 5 5 -
24. Amortizators 2TE116.30.56.013 gab. 50 50 -
25. Ieliktnis 3-36-8105.22 MAG gab. 100 - 100
26. Siltummainis DS-122995(degvielas sildītājs) gab. 4 - 4
27. Spole PT ALSN (lok.) gab. 12 - 12
 
2. Tehniskie nosacījumi dīzeļlokomotīvju rezerves daļu atjaunošanai:
 
2.1. Dīzeļlokomotīvju rezerves daļu atjaunošana tiek veikta uz "Izpildīitāja" bāzes un iekārtām.
 
2.2. Dīzeļlokomotīvju rezerves daļu atjaunošanai jāatbilst spēkā esošajiem remonta noteikumiem,
tehnoloģiskajām instrukcijam un tehniskajām prasībām, kā arī attiecīgā rezerves daļu rasējumiem.
 
2.3. Atjaunojamām rezerves daļam uzkrājoties pie "Pasūtītāja" spēkā esošo līgumu periodā, "Izpildītājs"
atjaunošanai tās izved ar savu transportu. Pēc rezerves daļu atjaunošanas "Izpildītājs" tās piegādā
"Pasūtītājam" ar savu transportu un par saviem līdzekļiem.
 
2.4. Atjaunošanas darbu termiņam jābūt līdz 10 darba dienām pēc rezerves daļas nodošanas "Izpildītājam",
atkarībā no atjaunojamo rezerves daļu partijas un darbu apjoma.
 
3. Pārējie nosacījumi:
 
3.1.Rezerves daļu 1.-24.pozīciju (pielikums Nr.3) atjaunošanai nodod: SIA "LDZ ritošā sastāva serviss"
Lokomotīvju remonta centrs, Daugavpilī, 2. Preču ielā 30 un 25.-27.pozīciju (pielikums Nr.3) SIA "LDZ
ritošā satāva serviss" Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis, Rīgā, Krustpils 24.
 
3.2.Rezerves daļu 1.-24.pozīciju (pielikums Nr.3) pēc atjaunošanas saņem: SIA "LDZ ritošā sastāva
serviss" Lokomotīvju remonta centrs, Daugavpilī, 2. Preču ielā 30 un 25.-27.pozīciju (pielikums Nr.3)
SIA "LDZ ritošā satāva serviss" Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis, Rīgā, Krustpils 24.
 
3.3. Rezerves daļu nodošana "Izpildītājam" notiek "Pasūtītāja" un "Izpildītāja" pilnvaroto pārstāvju
klātbūtnē, nosakot faktiski nodoto daudzumu un parakstot rezerves daļu nodošanas-pieņemšanas aktu.
 
3.4. Rezerves daļu pieņemšana no "Izpildītāja" notiek "Pasūtītāja" un "Izpildītāja" pilnvaroto pārstāvju
klātbūtnē, nosakot faktiski saņemto pēc atjaunošanas rezerves daļu daudzumu un to atbilstību tehnisko
nosacījumu prasībām un parakstot rezerves daļu nodošanas - pieņemšanas aktu.
 
3.5. Visus transporta izdevumus apmaksā "Izpildītājs". Rezerves daļu iekraušanu un izkraušanu no
transporta "Pasūtītāja" teritorījā veic "Pasūtītājs" ar saviem spēkiem un līdzekļiem.
 
3.7. Dīzeļlokomotīvju rezerves daļu atjaunošanas darbu garantija vismaz 1 gads.

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2011.gada 24.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss