Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Metālizstrādājumu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.1./9/2021)

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss"  izsludina sarunu procedūru ar  publikāciju "Metālizstrādājumu piegāde (iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.1./9/2021), turpmāk - sarunu procedūra.

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets: metālizstrādājumu piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (sk. nolikuma  2.pielikumu).

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2021.gada 27.jūlija, plkst.09:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumus atver 2021.gada 27.jūlija, plkst.10:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Sakarā ar Pasaules Veselības organizācijas 2020.gada 11.martā izplatīto paziņojumu, ka Covid-19 izplatība sasniegusi globālās pandēmijas apmērus, un Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju, ievērojot starptautisko organizāciju un valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, ar 2020.gada 1.aprīli SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas. Piedāvājumus iepirkumu procedūrās, ja tie netiek nosūtīti pa pastu vai kurjerpastu, var iesniegt nolikumā noteiktajā kārtībā, norādītajā adresē.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu un materiāltehniskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciāliste Svetlana Juzane, tālrunis +371 67233825, e-pastssvetlana.juzane@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2021.gada 27.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss