Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju " Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2021.gadā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.1./9/2020)

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" izsludina sarunu procedūru ar publikāciju "Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2021.gadā" (iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-6.1./9/2020), turpmāk - sarunu procedūra

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets: bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojuma sniegšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (sk. nolikuma  2.pielikumu).

Sarunu procedūras priekšmets sadalīts 5 daļās (skatīt nolikuma 2.4.punktu), atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajai pakalpojumu nomenklatūrai.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2020.gada 28.decembra, plkst.10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumus atver 2020.gada 28.decembrī, plkst.10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Sakarā ar Pasaules Veselības organizācijas 2020.gada 11.martā izplatīto paziņojumu, ka Covid-19 izplatība sasniegusi globālās pandēmijas apmērus, un Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju, ievērojot starptautisko organizāciju un valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, ar 2020.gada 1.aprīli SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas. Piedāvājumus iepirkumu procedūrās, ja tie netiek nosūtīti pa pastu vai kurjerpastu, var iesniegt nolikumā noteiktajā kārtībā, norādītajā adresē.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu un materiāltehniskā nodrošinājuma daļas vadītājas vietniece Kristīne Ozola, tālrunis +371 67233492, e-pasts: kristine.ozola@gmail.com

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2020.gada 28.Decembris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss