Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Pusautomātisko ierīču gultņu rullīšu kontrolei un šķirošanai, modelis ИСТОК 5155 un gultņu bloku kontrolei, modelis ИСТОК 5156-726 piegāde” ar iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.1./3/2020

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Pusautomātisko ierīču gultņu rullīšu kontrolei un šķirošanai, modelis ИСТОК 5155 un gultņu bloku kontrolei, modelis ИСТОК 5156-726 piegāde” iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.1./3/2020 (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets: pusautomātisko ierīču gultņu rullīšu kontrolei un šķirošanai, modelis ИСТОК 5155 un gultņu bloku kontrolei, modelis ИСТОК 5156-726 piegāde, kas sevī ietver arī preces uzstādīšanu un Pircēja personāla apmācību (attālināti) - sk. Nolikuma tehnisko specifikāciju - 2.pielikums

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2020.gada 14.jūlijam, plkst. 09:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumus atver 2020.gada 14.jūlijā, plkst.10:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Sakarā ar Pasaules Veselības organizācijas 2020.gada 11.martā izplatīto paziņojumu, ka Covid-19 izplatība sasniegusi globālās pandēmijas apmērus, un Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju, ievērojot starptautisko organizāciju un valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, ar 2020.gada 1.aprīli SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas. Piedāvājumus iepirkumu procedūrās, ja tie netiek nosūtīti pa pastu vai kurjerpastu, var iesniegt nolikumā noteiktajā kārtībā, norādītajā adresē.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu un materiāltehniskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciāliste Svetlana Juzāne, tālrunis +371 6723 3825, e-pasts – svetlana.juzane@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2020.gada 14.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss