Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju „Bezvītnes savienojuma armatūras rezerves daļu piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Bezvītnes savienojuma armatūras rezerves daļu piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets:

Bezvītnes savienojuma armatūras rezerves daļu piegāde saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un Tehnisko specifikāciju (NOLIKUMA 2.pielikums)

Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums (kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai jāiesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā). Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (bez PVN).

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2020.gada 11.februārim, plkst. 09:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumus atver 2020.gada 11.februārī, plkst.10:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu un materiāltehniskā nodrošinājuma daļas galvenā iepirkumu speciāliste Egita Sergejeva, tālrunis +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv.

 

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2020.gada 11.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss