Latest news

Izvēlne

Risku vadības politika

 “Latvijas dzelzceļš” koncerna (Koncerns) risku vadības politikas pilnveidotā redakcija stājās spēkā 2020. gada 5. oktobrī. Tā nosaka risku pārvaldības pamatprincipus un risku vadības procesa elementus Koncernā, kā arī atbildības sadalījumu starp VAS “Latvijas dzelzceļš” (Valdošo uzņēmumu) un Valdošā uzņēmuma meitas sabiedrībām (Atkarīgās sabiedrības) šīs politikas ievērošanā.

Politikas mērķis ir nodrošināt vienotu risku vadību Koncernā, lai noteiktu vienotas prasības risku vadībai atbilstoši starptautiskajiem standartiem, labai korporatīvai praksei un Latvijas Republikas saistošajiem tiesību aktiem.

Risku vadības politikā noteiktie pamatprincipi:

  1. Risku vadība Koncernā tiek ieviesta un īstenota, ņemot vērā, ka Koncerna sabiedrību darbība un mērķu sasniegšana ir saistīta ar riskiem, kā arī sistēmiska risku vadība veicina koncerna sabiedrību mērķu sasniegšanu. Tā mazina risku iestāšanās varbūtību un ietekmi vai nodrošina, ka šī riska varbūtība un ietekme nepieaug. Vienlaikus efektīva risku vadība ļauj savlaicīgi paredzēt un novērst potenciālu kaitējumu Koncerna vai atsevišķas tā sabiedrības reputācijai, finanšu situācijai un operatīvajai darbībai. Vienlaikus tā arī ļauj nodrošināt atbilstību tiesību aktu prasībām un labai pārvaldības praksei.
  2. Risku vadības process ir nepārtraukts un regulārs stratēģiskas nozīmes process Koncernā.
  3. Risku vadība tiek plānota, ieviesta un pilnveidota atbilstoši Valdošā uzņēmuma, kā arī Atkarīgo sabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijai.
  4. Risku vadība Koncernā un Atkarīgajās sabiedrībās balstās uz trīs aizsardzības līniju principu: primārā risku vadība (pirmā aizsardzības līnija), risku vadības procesa uzraudzība un kontrole (otrā aizsardzības līnija) un neatkarīgas pārliecības sniegšana (trešā aizsardzības līnija).

Lai nodrošinātu efektīvu risku vadību, Koncerna riski tiek iedalīti risku kategorijās, kas apvieno pēc potenciālajām sekām līdzīgus vai radniecīgus riskus - drošības riski, operatīvās darbības riski, finanšu riski, tiesiskie riski, kā arī stratēģiskie riski.

“LATVIJAS DZELZCEĻŠ” KONCERNA RISKU VADĪBAS POLITIKA