Latest news

Izvēlne

Vides un energopārvaldības politika

Politikas  mērķis ir noteikt Koncerna vides un energopārvaldības principus un uzdevumus, ievērojot normatīvo aktu prasības un Koncerna sabiedrību komercdarbības jomām noteiktos valsts vides politikas mērķus un uzdevumus, lai mazinātu Koncerna darbības negatīvo ietekmi uz vidi, veicinātu resursu efektīvu izmantošanu, paaugstinātu energoefektivitāti, sniegtu cilvēkiem un videi drošus pakalpojumus, kā arī lai nodrošinātu ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un energoefektīvu Koncerna attīstību, veidojot pozitīvu Koncerna tēlu.

Politikas principi:

Koncernā tiek īstenota vienota vides un energoresursu pārvaldība saskaņā ar Koncerna biznesa mērķiem.

Katrs darbinieks ir atbildīgs par līdzdarbošanos Politikas īstenošanā savas kompetences un noteiktās atbildības ietvaros.

Prioritāte tiek piešķirta preventīvām darbībām, lai novērstu iespējamo vides problēmu rašanos un nepamatotu energoresursu izmantošanu.

Uzdevumi Politikas mērķa sasniegšanai:

Samazināt piesārņojuma emisiju vidē, tai skaitā emisijas gaisā un ūdenī, kaitīgo vielu nokļūšanu augsnē, radīto atkritumu apjomu, trokšņu un vibrāciju līmeni, kā arī samazināt energoresursu patēriņu Koncerna sabiedrību darbības nodrošināšanai:

 • efektīvi un taupīgi izmantot materiālus, izejvielas, enerģiju un dabas resursus,
 • pakāpeniski veikt dzelzceļa tīkla elektrifikāciju,
 • izstrādāt rīcības plānu pakāpeniskai esošās vilces līdzekļu (lokomotīvju) nomaiņai pret videi draudzīgiem vilces līdzekļiem un vides prasībām atbilstošu vilces uzpildes vietu ierīkošanai,
 • veikt vēsturiski piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu monitoringu (uzraudzību), izpēti un sanāciju,
 • veikt grunts un gruntsūdens monitoringu,
 • veikt prettrokšņa un vibrāciju mazinošus pasākumus blīvi apdzīvotās vietās (akustiskās diskomforta zonās),
 • ieviest jaunus tehnoloģiskos risinājumus infrastruktūras uzturēšanā un nekustamā īpašuma pārvaldībā,
 • nodrošināt ilgtspējīgu un atbilstošu radīto atkritumu apsaimniekošanu,
 • pilnveidot un uzturēt avārijas situāciju ar bīstamām kravām novēršanas un seku likvidēšanas sistēmu,
 • paaugstināt ēku energoefektivitāti, racionāli izmantojot ēku platību, siltinot ēkas, uzturot ēkas un inženiertehniskās komunikācijas labā tehniskā stāvoklī, laicīgi veicot nepieciešamos uzturēšanas un modernizācijas darbus,
 • ekspluatēt dzelzceļa zemes nodalījuma joslas, ņemot vērā kultūrainaviskās vērtības un bioloģisko daudzveidību (tai skaitā, biotopus),
 • samazināt bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu, aizstāt tās ar mazāk bīstamām vielām un maisījumiem.

VAS “Latvijas dzelzceļš” integrēti ieviesta un tiek uzturēta sertificēta Vides un energopārvaldības sistēma (VEPS). Kopš 2017. gada, atbilstoši standarta ISO 50 001:2018 prasībām, ir sertificēta energopārvaldības sistēma. 2022. gada sākumā, atbilstoši standarta ISO 14 001:2015 prasībām, sertificēta arī vides pārvaldības sistēma.