Sarunu procedūra ar publikāciju „Pārvaldes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana Rīgas ielā 78, Daugavpilī” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Pārvaldes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana Rīgas ielā 78, Daugavpilī”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Pārvaldes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana Rīgas ielā 78, Daugavpilī” (turpmāk – sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets:

pārvaldes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana Rīgas ielā 78, Daugavpilī saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

2. Piedāvājuma nodrošinājums:

ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. sk. sarunu procedūras nolikuma 1.2.1.punktā), maksājuma mērķī norādot: „Piedāvājuma nodrošinājums sarunu procedūrai ar publikāciju „Pārvaldes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana Rīgas ielā 78, Daugavpilī”” un ar piedāvājuma dokumentiem (nolikuma 1.9.punkts) jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) bez PVN.

3. Līguma nodrošinājums:

iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 3% (trīs procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) kā naudas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

4. Kvalifikācijas prasības:

sarunu procedūras nolikums paredz šādas vienas no būtiskākajām kvalifikācijas prasībām:

4.1.pretendentam obligāti ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā un sertificētam ēku būvdarbu vadīšanas jomā (arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un atbilstoši veicamajiem darbiem sertificētam attiecīgā jomā);

4.2. pretendents pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā kā ģenerāluzņēmējs vismaz 1 (vienā) objektā ir sekmīgi veicis vispārceltnieciskos būvdarbus (minētajam objektam jābūt nodotam ekspluatācijā).

5. Objektu apskate:

5.1.pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas sarunu procedūrā vēlams ierasties uz sarunu procedūras priekšmetā norādīto objekta apskati.

5.2.Objekta apskate tiek rīkota tiek rīkota 2018.gada 12.oktobrī, plkst. 10.00 - 11.00, pretendentiem saskaņojot ierašanos ar nolikuma 2.5.3.punktā norādīto pasūtītāja atbildīgo personu.

6. Darbu izpildes:

6.1. termiņš: 2018.gada 15.decembris;

6.2. vieta: pārvaldes ēkas telpas, Rīgas iela 78, Daugavpils.

7. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

7.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to var saņemt tikai pēc 7.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 338.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku 10.punktā norādītajai kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā sarunu procedūras nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv;

7.2. pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, bankas kods NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju „Pārvaldes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana Rīgas ielā 78, Daugavpilī””, un jāuzrāda pasūtītājam (10.punktā norādītajai kontaktpersonai vai 7.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

8. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 17.oktobra plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

9. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2018.gada 17.oktobrī, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

10. Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2018.gada 17.Oktobris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30