Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava-Mangaļi-Ziemeļblāzma modernizācija | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava-Mangaļi-Ziemeļblāzma modernizācija

“Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma  modernizācija”

Projekta identifikācijas numurs Nr.6.2.1.2/16/I/001

Projekta mērķis ir uzlabot TEN-T dzelzceļa tīklā ietilpstošo Rīgas dzelzceļa mezgla posmu Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti.

Projekta ietvaros ir paredzēts:

 • izbūvēt un elektrificēt otro sliežu ceļu posmā Mangaļi – Ziemeļblāzma;
 • pārbūvēt stacijas parku sliežu ceļus;
 • modernizēt signalizācijas sistēmu;
 • izbūvēt divus sliežu ceļu divlīmeņu šķērsojumus gājējiem.

Realizējot projektu Rīgas dzelzceļa mezgla posmā Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma tiks:

 • palielināta caurvedes spēja un kapacitāte;
 • palielināta ikdienas satiksmes organizēšanas darba efektivitāte un kvalitāte;
 • palielināta satiksmes drošība un uzticamība;
 • samazināts apkārtējās vides piesārņojuma risks;
 • uzlabota iedzīvotāju dzīves kvalitāte, mobilitāte un drošība.

Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir 2023.gads.


Publikācijas datums: 05.03.2018.

Šobrīd projekta “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija” ietvaros norisinās publiskā iepirkuma procedūras.

2017.gada 30.martā tika izsludināts atklāts konkurss “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2018.gada 19.arpīlī.

2017.gada 29.septembrī tika izsludināts slēgts konkurss “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”, ar 1.posma pieteikumu iesniegšanas termiņu 2017.gada 27.decembrī, tomēr vairāku Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) iesniegto sūdzību dēļ pieteikumi netika atvērti līdz IUB lēmuma pieņemšanai par saņemtajām sūdzībām. 2018.gada 20.februārī IUB pieņēma lēmumu atļaut slēgt līgumu (informācija par sūdzībām un pieņemto lēmumu ir publiski pieejama IUB mājaslapā internetā https://www.iub.gov.lv/). Ņemot vērā IUB pieņemto lēmumu, 2018.gada 1.martā iepirkumu komisija atklātā sēdē atvēra iesniegtos pieteikumus. Pašlaik notiek 1.posmam iesniegto pieteikumu vērtēšana, kā rezultātā tuvākajā laikā uz konkursa 2. posmu tiks pieaicināti 1.posmā atlasītie kandidāti.


Publikācijas datums: 03.08.2018.

Atklātā konkursa “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi- Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” ietvaros 2018.gada 19.aprīlī tika atvērti iesniegtie pretendentu piedāvājumi. Šobrīd notiek šo piedāvājumu vērtēšana.

Slēgtā konkursa “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi- Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība” 1.posma pieteikumi ir izvērtēti un atlasītie kandidāti ir uzaicināti dalībai iepirkuma procedūras 2.posmā. 2018.gada 1.augustā notika objekta apskate, kurā piedalījās uzaicinātie pretendenti.


Publikācijas datums: 11.04.2019.

2019. gada 5. aprīlī atklāts konkurss “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” tika izbeigts bez rezultātiem. Tiks organizēta jauna iepirkumu procedūra.

2018. gada 6. novembrī slēgts konkurss “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība” sakarā ar pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu neatbilstību konkursa uzaicinājuma prasībām tika izbeigts bez rezultātiem. 2018. gada 8. novembrī saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu likuma 13. panta 7. daļas 1. apakšpunktu tika organizēta sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”, kas 2019. gada 7. martā tika izbeigta bez rezultāta, ņemot vērā, ka iesniegtajos piedāvājumos norādītās līgumcenas ievērojami pārsniedza projekta ietvaros paredzamo līgumcenu. Tiks organizēta jauna iepirkumu procedūra.


Publikācijas datums: 17.12.2019.

2019.gada 13.decembrī tika parakstīs līgums ar 2019.gada 31.julijā izsludinātā atklātā konkursa “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība" uzvarētāju – personu apvienību “Belam-Leonhard Weiss”.

Līguma summa (bez PVN) – 21 950 000.00 EUR.


Publikācijas datums: 17.02.2020.

2020.gada 13.februārī tika parakstīs līgums ar 2019.gada 11.novembrī izsludinātā atklātā konkursa “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi - Ziemeļblāzma modernizācija: būvuzraudzība” uzvarētāju – SIA ”Firma L4”.

Līguma summa (bez PVN) – 484 280.00 EUR.


Publikācijas datums: 15.09.2020.

Šobrīd projekta “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija” ietvaros notiek: 

 • Sagatavošanas darbi:
  • Pabeigta objektu apsekošana un noteikta objektu (sliežu ceļu, gājēju pāreju, gājēju tilta un tuneļa, kontakttīkla balstu, apakšstaciju, lauka iekārtu, ēku u.c.) orientējošā izvietošana (precīzu objektu izvietojumu noteiks Būvprojektos); 
  • Pabeigta topogrāfiskā uzmērīšana;
  • Pabeigta inženierģeoloģiskā izpēte (zondēšana, urbumi).
 • Tehnisko risinājumu dokumentācijas (sistēmu aprakstu, sistēmu arhitektūras u.c.) izstrāde un saskaņošana ar Inženieri un Pasūtītāju. 
 • Tehnoloģisko risinājumu dokumentācijas (signalizācijas sistēmas specifisko risinājumu – divpavedienu plāni, pārmiju savstarpējo atkarību tabulas u.c.) izstrāde un saskaņošana ar Inženieri un Pasūtītāju.
 • Projektēšana — Būvprojektu izstrāde.

Saņemtas četras būvatļaujas:

 1. BIS-BL-136996-222 „Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Stacijas “Mangaļi” parki “A” un “B”, sliežu ceļa posms “Mangaļi-Ziemeļblāzma”, stacija “Ziemeļblāzma”, sliežu ceļa posms “Ziemeļblāzma-Vecāķi”, stacija “Vecāķi”.
 2. BIS-BL-136997-223 „Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Stacija “Zemitāni”, sliežu ceļa posms “Zemitāni – Sarkandaugava”, stacija “Sarkandaugava”, sliežu ceļa posms “Sarkandaugava - Mangaļi”.
 3. BIS-BL-139848-228 “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Gājēju tunelis zem sliežu ceļiem stacijas “Mangaļi” parkā “A” (pasažieru stacijā).
 4. BIS-BL-139849-229 “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Gājēju tilts pāri sliežu ceļiem pie Ezera ielas pārbrauktuves stacijas “Mangaļi” parkā “B”.

Publikācijas datums: 09.04.2021.
Projekta aktualitātes: 
 • Notiek Tehnisko risinājumu dokumentācijas (sistēmu aprakstu, sistēmu arhitektūras u.c.) izstrāde un saskaņošana ar Inženieri/Pasūtītāju. 
 • Notiek Tehnoloģisko risinājumu dokumentācijas (signalizācijas sistēmas specifisko risinājumu – divpavedienu plāni, pārmiju savstarpējo atkarību tabulas u.c.) izstrāde un saskaņošana ar Inženieri/Pasūtītāju. 
 • Notiek projektēšanas darbs - Būvprojektu izstrāde: 
 1. BIS lietas Nr.BIS-BL-136997-223 (Būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.6-2020-7) „Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Stacija “Zemitāni”, sliežu ceļa posms “Zemitāni – Sarkandaugava”, stacija “Sarkandaugava”, sliežu ceļa posms “Sarkandaugava - Mangaļi”;
 2. BIS lietas Nr. BIS-BL-136996-222 (Būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.6-2020-6) „Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Stacijas “Mangaļi” parki “A” un “B”, sliežu ceļa posms “Mangaļi-Ziemeļblāzma”, stacija “Ziemeļblāzma”, sliežu ceļa posms “Ziemeļblāzma-Vecāķi”, stacija “Vecāķi”;
 3. BIS lietas Nr.BIS-BL-139848-228 (Būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.6-2020-9) “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Gājēju tunelis zem sliežu ceļiem stacijas “Mangaļi” parkā “A” (pasažieru stacijā);
 4. BIS lietas Nr.BIS-BL-139849-229 (Būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.6-2020-10) “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība”. Gājēju tilts pāri sliežu ceļiem pie Ezera ielas pārbrauktuves stacijas “Mangaļi” parkā “B”. 
Pirms būvprojektu ievietošanas un saskaņošanas procedūras uzsākšanas būvniecības informācijas sistēmā (BIS.gov.lv) Uzņēmējs iesniedz būvprojektus izskatīšanai un komentēšanai Inženierim un Pasūtītājam, paralēli Inženieris veic būvprojektu būvekspertīzes. 
 
Projekta īstenošanas laika grafikā  ir neliela nobīde, kas ir saistīta ar tehnoloģisko risinājumu, tehnisko risinājumu dokumentu un Būvprojektu izstrādes/izskatīšanas/saskaņošanas procesa apgrūtinājumiem, t.i., Projekta īstenošanā iesaistīto pušu (Uzņēmēja, Inženiera un Pasūtītāja) atsevišķu speciālistu inficēšanos ar Covid-19 un infekcijas izplatības mazināšanai ieviestajiem ierobežojumiem. 
 
Dotajā brīdī nobīdes Projekta īstenošanas laika grafikā neietekmē projekta mērķi, rezultātu sasniegšanu, budžetu un beigu termiņu, taču ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatīšanās risku valstī, nav izslēgts, ka nākotnē no Projekta īstenošanā iesaistīto pušu neatkarīgu apstākļu dēļ var tikt ietekmēti Projekta īstenošanas laika grafikā noteiktie termiņi, t.sk. būvdarbu uzsākšanas un būvdarbu veikšanas termiņi.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30