Latest news

Izvēlne

Personas datu aizsardzība

Informācija datu subjektiem par „Latvijas dzelzceļš” koncernā ietilpstošo kapitālsabiedrību (turpmāk tekstā – Koncerns) veikto video novērošanu

Videonovērošanas nolūks – ir nodrošināt kārtības uzraudzību attiecīgajā videonovērošanai pakļautajā teritorijā, tai skaitā fiksēt negadījumus, veikt dzelzceļa  infrastruktūras objektu aizsardzību, satiksmes drošību publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā, kā arī uzraudzīt piekļuvi Koncerna ēkām un tām pieguļošajām teritorijām, nodrošināt ēku, darbinieku un apmeklētāju, kā arī Koncerna  objektos esošā īpašuma un glabāto dokumentu un informācijas drošību. Atsevišķas videonovērošanas sistēmas sastāvdaļas var tikt izmantotas darba kārtības noteikumu pārkāpumu izmeklēšanas gadījumos. Videonovērošanas sistēmas izmantošanas ieguvums ir  novērst un  nepieļaut, un, nepieciešamības gadījumā, izmeklēt ar sabiedriskās  kārtības neievērošanu videonovērošanai pakļautajā teritorijā un ar drošību saistītus negadījumus, rekonstruēt notikumu gaitu, novērst  iespējamās bīstamās situācijas vai neatļautu fizisku piekļuvi, tai skaitā - neatļautu piekļuvi slēgtām un aizsargājamām telpām un teritorijām, Koncerna Informācijas tehnoloģiju infrastruktūrai, kā arī novērst zādzības vai fiziskas ietekmēšanas gadījumus.

Videonovērošanas nolūka sasniegšanai tiek ievēroti šādi nosacījumi - Koncerns, veicot videonovērošanu, ievēro personu tiesības uz privātumu un vispārpieņemtās ētikas normas: tuvējā apkārtne pie Koncerna ēkām, stacijām, dzelzceļa pārbrauktuvēm, dzelzceļa tiltiem un citiem Koncerna objektiem visā Latvijas teritorijā tiek novērota pa tādu videonovērošanas  perimetru, lai netiktu novērota lielāka teritorijas daļa, kā nepieciešams, lai sasniegtu   videonovērošanas mērķi, ja valsts drošības intereses nenosaka citādāk.

Apstrādes pamats - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta d); e) apakšpunkti un 9.panta 2.punkta g) apakšpunkts.

Informācijas uzglabāšanas termiņi - Video novērošanas rezultātā iegūtā informācija tiek glabāta līdz 2 mēnešiem, ja likumā noteiktajos gadījums glabāšanas termiņš nav ilgāks. Pēc šī termiņa beigām dati automātiski dzēšas, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatētas noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma pazīmes, datus uzglabā pēc nepieciešamības.

Datu aizsardzības speciālista informācija - info@ldz.lv, tālr. 8000 1181.

Apstrādātājs – SIA „LDZ Apsardze” uz līguma pamata.

Videonovērošanas rezultātā apstrādājamo datu kategorijas – videonovērošanas ieraksti un attēli.

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas –„Latvijas dzelzceļš” koncerns videonovērošanas rezultātā iegūtos datus/video materiālu nodod tikai šādos gadījumos un kārtībā:

-  pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai (lai iegūtu pierādījumus krimināllietās), tiesām (lai iegūtu pierādījumus izskatāmajās lietās);

- „Latvijas dzelzceļš” koncernā ietilpstošajām kapitālsabiedrībām apstrādes nolūkā minēto mērķu sasniegšanai, balstoties uz līgumu vai „Latvijas dzelzceļš”  koncerna iekšējo tiesību normu pamata;

- datu subjektiem uz rakstiska iesnieguma pamata;

- juridiskām personām uz pamatota iesnieguma vai līguma pamata.

Video materiālu nodošanas procedūra ir reglamentēta ar iekšējām tiesību normām un tiek uzraudzīta.

Datu nosūtīšana uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām netiek veikta.

Datu subjektu tiesības:

  • iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības iegūt visu informāciju, kas par viņu savākta videonovērošanas sistēmā, ja vien šo informāciju izpaust nav aizliegts ar likumu vai informācija jau nav dzēsta saskaņā ar „Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējiem noteikumiem;
  • tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas bez maksas saņemt augstāk minēto informāciju vai saņemt pamatotu atteikumu izsniegt informāciju;
  • tiesības uz savu personas datu apstrādes labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, tiesības uz datu pārnesamību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijai gadījumos, kad konstatēti pārkāpumi personas datu apstrādē.

Datu subjektu ievērībai –„Latvijas dzelzceļš” koncerns patur tiesības neizsniegt videonovērošanas laikā iegūto materiālu gadījumos, kad šāda datu izsniegšana:

- skartu citus datu subjektus un nepastāvētu tehniskas iespējas izsniegt informāciju bez citu datu subjektu tiesību aizskāruma;

- skartu informācijas izsniegšanu no kritiskās infrastruktūras objektu videonovērošanas sistēmām;

- to apjoma vai sarežģītības dēļ prasa pārmērīgu laika, darbinieku vai finanšu resursu piesaisti.