Izsoles | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Izsoles

 Atklāta izsole par metāllūžņu pārdošanu

VAS “Latvijas dzelzceļš” meitas sabiedrība SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” rīko atklātu izsoli par metāllūžņu pārdošanu.

Izsoles priekšmets

Metāllūžņi saskaņā ar atklātās izsoles noteikumiem un Tehnisko specifikāciju:

 

Izsoles

 daļa

Nosaukums

Daudzums

(tonna)

Atrašanās vieta

1.

Skaida 16A

90

Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV),

Varšavas iela 49, Daugavpils

2.

Negabarīts 5A

20

3.

Gabarīts 3A-Dz

240

4.

Gabarīts 3A

15

5.

Alumīnija lūžņi

1.15

6.

Negabarīts 5A

3

Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSLD),

2.Preču iela 30, Daugavpils

7.

Gabarīts 3A-Dz

5

8.

Gabarīts 3A

3

9.

Skārds 12A

1.5

10.

Ķeta gabarīts 17A

5.5

11.

Bronzas lūžņi

0.3

12.

Bronzas skaidas

0.2

13.

Gabarīts 3A

7

Daugavpils lokomotīvju remonta centra Rēzeknes cehs (RSSLD Rēzekne),

Lokomotīvju iela 23, Rēzekne

 

Kopā ar pieteikumu pretendentam jāiesniedz arī izsoles nodrošinājums (naudas summas iemaksa izsoles organizētāja bankas kontā). Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās nosacītās  izsoles daļas summas (bez PVN) par kuru piesakās solīšanā. Ja pretendents piesakās izsolei uz vairākām daļām, izsoles nodrošinājuma maksājums jāveic par izsoles daļu kopējo summu.

Pieteikuma iesniegšana

Pretendents pieteikumu dalībai izsolē iesniedz līdz 2021.gada 26.oktobra plkst.9.00 Mercell elektroniskajā iepirkumu sistēmāvai ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: egita.erdmane@ldz.lv.

Atklātā izsole tiešsaistē

2021.gada 27.oktobrī plkst.10:00 Rīgā, Turgeņeva iela 21, LV-1050, 219.telpā tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams. Izsoles dalībnieku reģistrācijas laiks izsolei tiešsaistē 2021.gada 27.oktobrī no plkst.09:45 līdz plkst.10:00.

Izsoles organizētājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju izsoles dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem izsoles organizētāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Izsoles” pie šīs izsoles sludinājuma.

Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot līdzi izsoles organizētāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Izsoles” pie attiecīgās izsoles sludinājuma publicētajai informācijai. Izsoles organizētājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētais pretendents nav iepazinies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par izsoles noteikumiem: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu un materiāltehniskā nodrošinājuma daļas galvenā iepirkumu speciāliste Egita Erdmane, tālrunis +371 27043826, e-pasts – egita.erdmane@ldz.lv.

 


Cenu aptauja par bandāžu 890*143*83 realizāciju

VAS “Latvijas dzelzceļš” meitas sabiedrība SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" aicina piedalīties cenu aptaujā par kustāmās mantas - bandāžu 890*143*83 - realizāciju ar identifikācijas Nr.RSSI-11/2021R.

Kustamās mantas atrašanās vieta

Daugavpils vagonu remonta centrā, Varšavas ielā 49, Daugavpilī.

Kustamās mantas samaksas kārtība

100% priekšapmaksa.

Kustamās mantas transportēšanas izdevumi

par pircēja finanšu līdzekļiem un transportu.

Piedāvājums cenu aptaujai ar realizāciju iesniedzams elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā līdz 2021. gada 8. oktobrim plkst.13.00.

Plašāka informācija: Mercell iepirkumu sistēmā.

 


Izsole - dzīvoklis Jēkabpils novada Mežārē 

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Dzīvoklis Nr.2, kopīpašuma domājamā daļa 743/12132  no daudzdzīvokļu mājas un zemes

“Rozessala 31”, dz.nr.2, Mežāre, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads

1410

04.10.2021.plkst. 13.00.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2, “Rozessala 31”, Mežārē, Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2021.gada 20.oktobra plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese: vadims.culka@ldz.lv.

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 4. oktobrī plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 3.novembrī plkst.13.00.

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 24.oktobra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810; 6723 3756.

 


Izsole sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Artēziskā aka ar paviljonu un augstspiediena sadalāmais ūdensvads

Tallinas iela 8B, Jūrmalā

4063

29.09.2021. plkst. 13.00.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu – artēziskā aka ar paviljonu un augstspiediena sadalāmo ūdensvadu Jūrmalā, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2021.gada 14.oktobra plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

 
 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 29. septembrī plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 29.oktobrī plkst.13.00.

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv un šeit.  

Nekustamo īpašumu var iegādāties komersants, kas sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5. un 6. pantā noteikto.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 19.oktobra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv un izmantojot šo vietni.

Pārdevējs autorizē personu dalībai izsolē, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksātas pārdošanas noteikumu 2.4. un 2.5.punktā minētās summas, kā arī ievērojot pārdošanas noteikumu 2.13.punkta prasības.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.

Gadījumā, ja Izsoles autorizēts dalībnieks, nav pārsolījis izsoles sākumcenu tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks līdz ar to ir atteicies no nekustamā īpašuma pirkšanas un viņam netiek atmaksāts pirkuma nodrošinājums.

Kontaktpersona – persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus par izsoles sludinājumu un autorizēt reģistrētu lietotāju, kurš vēlas piedalīties izsolē: Izsoles komisijas sekretāre Māra Ozola, tālrunis: 29531554, e-pasts: mara.ozola@ldz.lv


Izsole par vasaras māju un sadzīves ēku  “Mazezeri” Talsu novadā

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Vasaras māja un sadzīves ēka

"Mazezeri", Ģibuļu pagastā, Talsu novadā

26263

22.09.2021. plkst. 13.00.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - vasaras māju un sadzīves ēku  “Mazezeri”, kas atrodas Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2021. gada 30. septembra plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese: vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 22. septembrī plkst.13.00.

 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 22.oktobrī plkst.13.00.

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 12.oktobra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv/.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810; 6723 3756.


Izsole par “Rūpnīcas Veseta” būvju kompleksu Aizkraukles novadā

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

10 būvju komplekss un 9 inženierbūves, kas saistītas ar būvēm

"Rūpnīca Veseta", Vietlavas pagastā, Aizkraukles novadā

61347

17.09.2021. plkst. 13.00.

 

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - 10 būvju kompleksu un 9  inženierbūves, kas saistītas ar būvēm "Rūpnīca Veseta”, Vietalvas pagastā, Aizkraukles novadā, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2021.gada 24.septembra plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 17. septembrī plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 18.oktobrī plkst.13.00.

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 7.oktobra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,
 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810; 6723 3756.


Nākamā pietura - mājas! Piesakies izsolei un iegūsti savā īpašumā Žīguru dzelzceļa staciju!

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli. 

 

Izsoles objekts

Nekustamā īpašuma īpašnieks: VAS "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģ. Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV- 1547.

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās vieta, adrese

Izsoles sākumcena EUR

Izsoles sākuma datums un laiks (pēc Latvijas laika)

Stacijas ēka un dzelzsbetona grodu aka

Rūpniecības ielā 3, Žīguri,  Žīguru pagasts, Balvu novads

6213

15.09.2021. plkst. 13.00.

 

 

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu - stacijas ēka un dzelzsbetona grodu aka Rūpniecības ielā 3, Žīguri,  Žīguru pagasts, Balvu novads, var iepazīties norādītajā adresē līdz 2021.gada 15.septembra plkst.12.00, sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāja vietnieku Vadimu Čulku, mob.tālr.nr.: 20297580, e-pasta adrese:  vadims.culka@ldz.lv.

 

Izsoles laiks

 • Izsoles sākums ir 2021.gada 15. septembrī plkst.13.00.
 • Izsoles noslēgums ir 2021.gada 15.oktobrī plkst.13.00.

 

Dalība izsolē

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties elektronisko izsoļu vietnē (EIV): https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā, tas ir, līdz 2021.gada 5.oktobra plkst. 23.59:

 • jāiemaksā VAS "Latvijas dzelzceļš" norēķinu kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X:
  • izsoles dalības maksa - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta. Izsoles dalības maksa potenciālajiem pretendentiem netiek atmaksāta, kā arī tā netiek iekļauta pirkuma maksā;
  • pirkuma nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu nekustamo īpašumu izsoles dalības maksa tiek maksāta,

 • jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei izmantojot Elektronisko izsoļu vietni https://izsoles.ta.gov.lv un izmantojot šo vietni.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra notiek, izsoles dalībniekam pārsolot izsoles sākumcenu.

Plašāka informācija

Tālrunis uzziņām 6723 4810; 6723 3756.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31