Atklāts konkurss “Sliežu slīpēšana” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss “Sliežu slīpēšana”

Papildus informācija: 

19.02.2018. veikti grozījumi (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš).

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu "Sliežu slīpēšana" (turpmāk - Iepirkums).

 

Iepirkuma priekšmets: dzelzceļa sliežu slīpēšanas darbu veikšana dzelzceļa sliežu ceļos (platums 1520m, +6 mm, +4mm) saskaņā ar nolikuma ar tā pielikumiem, tai skaitā tehniskajām prasībām, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1211 “Par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā”, Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.724 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi” un citiem attiecināmajiem Latvijas Republikā normatīvajiem un tiesību aktiem, un iepirkuma līguma noteikumiem.

 

Iepirkuma priekšmetā noteikto darbu būtiskākie izpildes noteikumi:

Darbu veikšanā izmanto sliežu slīpēšanas mašīnu, kas var tikt ekspluatēta Latvijas Republikas teritorijā.

Paredzētie dzelzceļa sliežu tipi slīpēšanai: 60E1 un R65.

Darbu prognozējamais kopējais apjoms: 100-150 km saskaņā ar nolikuma tehniskajām prasībām.

Iepirkuma dokumentācijā noteiktais darbu apjoms tiek noteikts kā prognozējamais darbu apjoms, kas noteikts piedāvājumu vienlīdzīgai izvērtēšanai un salīdzināšanai, un līguma prognozējamās summas aprēķinam. Minētais (-ie) apjoms (-i) nav saistošs (-i) pasūtītājam. Līguma prognozējamā summa var mainīties atbilstoši faktiski izpildītajiem darbiem.

 

 

Līgumsaistību izpildes vieta: VAS “Latvijas dzelzceļš” pārvaldītā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra (Latvijas Republikā).

 

Darbu izpildes termiņš: 2018.gada 1.jūnijs līdz 2018.gada 30.novembris, t.sk., iepirkuma līguma ietvaros pasūtītājs savlaicīgi izsniedz līguma izpildītājam detalizētu informāciju par precīzu darbu izpildes laiku un vietu (darbi veicami tehnoloģisko „logu” laikā).

 

 

Iepirkumā piedāvājumu jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

 

Piedāvājuma nodrošinājums: iepirkuma dokumentācija paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu 5000,00 (piecu tūkstošu euro, 00 centi) EUR apmērā kā kredītiestādes izsniegtu garantiju vai kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja norādītajā bankas kontā.

 

Informācija par iepirkuma dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par iepirkuma nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu iepirkuma nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “ar norādi “Nolikuma saņemšana atklātā konkursā “Sliežu slīpēšana”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms iepirkuma nolikuma saņemšanas.

Ja maksājumu par iepirkuma nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties, bet to saņemt tikai pēc augstāk minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku šajā iepirkumā norādītajai kontaktpersonai).

Iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv.

 

 

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 4.aprīļa1 plkst. 9.30 Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”, Kancelejā).

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumu iepirkumā atver 2018.gada 4.aprīlī1 plkst.10.00 VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, telpā Nr.339, 3.stāvā, Gogoļa ielā 3, Rīgā.

1grozīts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datums uz 2018.gada 4.aprīli, , iepriekš bija 2018.gada 6.marts.

 

Pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs:+371 67234934, faksa numurs:+371 67234250, e-pasta adrese:  iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2018.gada 4.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31