Latest news

Izvēlne

Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem norēķiniem par elektroenerģij

Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem sniedz iespēju katru mēnesi par patērēto elektroenerģiju, sadales sistēmas pakalpojumiem, obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm maksāt zemāku maksu, pamatojoties uz informāciju no AS “Latvenergo” par piešķirto atbalstu aizsargātajiem lietotājiem. 

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 33.1 punktam par Elektroenerģijas tirdzniecība aizsargātajam lietotājam, 2018. gadā atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju var saņemt šādas aizsargāto lietotāju grupas:  

 

 1. Daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērni vai aizbilstamie vecumā līdz 18 gadiem. Ja ģimenē ar 3 un vairāk bērniem viens vai vairāki bērni ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un turpina mācīties, tad arī šī ģimene var saņemt atbalstu; 
 2. Personas ar 1. grupas invaliditāti un ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā līdz 18 gadiem
 3. Trūcīgas un maznodrošinātas personas. 

 

Lūdzam ņemt vērā:  

 • atbalsts tiek attiecināts uz Elektroenerģijas tirdzniecības līgumu, kas ir noslēgts ar VAS “Latvijas dzelzceļš”;
 • Jums nav obligāti jābūt līguma slēdzējam. Atbalstu varat saņemt arī norēķiniem par elektroenerģiju, ko patērējat īrētā mājoklī vai, ja par elektroenerģiju norēķināties ar namu apsaimniekotāju;
 • vienlaikus ir iespējams saņemt tikai vienu atbalsta veidu. Piemēram, daudzbērnu ģimene ar trūcīgās ģimenes statusu var saņemt tikai atbalstu, kas ir paredzēts daudzbērnu ģimenēm, bet nevar vienlaicīgi saņemt arī atbalstu trūcīgām personām. 

 

1.Daudzbērnu ģimenēm

Kas ir “daudzbērnu ģimenes”?

 • Daudzbērnu ģimenes ir ģimenes, kurās ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie.
 • Par daudzbērnu ģimenēm uzskatāmas arī tādas ģimenes ar trīs un vairāk bērniem, kurās viens vai vairāki bērni ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un turpina mācīties kādā no vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādēm.

Kā saņemt atbalstu?

 • Atbalsta saņemšanai  Jums ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā;
 • Sociālā dienesta pārstāvim jānosauc  Elektroenerģijas tirdzniecības  līguma numurs, kas noslēgts starp AS “Latvenergo”  un VAS “Latvijas dzelzceļš”;
 • Sociālā dienesta pārstāvis pārbaudīs informāciju par Jums pienākošos daudzbērnu ģimenes statusu, informēs AS “Latvenergo”, kurš savukārt informēs VAS “Latvijas Dzelzceļš”  par atbalsta nodrošināšanu;
 • Pēc informācijas pārbaudes atbalsts tiks piešķirts līdz gada beigām;

Kā tiek piemērots atbalsts? 

 • Atbalsts sniedz  iespēju katrā norēķinu periodā (kalendāra mēnesī) pirmās 300 patērētās kilovatstundas, sadales sistēmas pakalpojumus, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes apmaksāt par zemāku cenu (aprēķina  piemērs uz 320 kWh 1.tabulā).
 • Maksa par elektroenerģijas patēriņu ar atbalstu ir 0,03758  EUR/kWh (bez PVN).
 • Atbalsts sadales sistēmas pakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu maksai tiek piemērots EUR 5,88 apmērā (bez PVN)* katrai ģimenei.

 

0.4 kV trīsfāžu pieslēgums16A pieslēguma aprēķina piemērs uz 320 kWh

(Daudzbērnu ģimenēm)

 

2 .Personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu

Kā saņemt atbalstu?

 • Atbalsta saņemšanai  Jums ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā;
 • Sociālā dienesta pārstāvim jānosauc  Elektroenerģijas tirdzniecības  līguma numurs, kas noslēgts starp AS “Latvenergo”  un VAS “Latvijas dzelzceļš”; 
 • Sociālā dienesta pārstāvis pārbaudīs informāciju  un informēs AS “Latvenergo”, kurš savukārt informēs VAS “Latvijas dzelzceļš”  par atbalsta nodrošināšanu;
 • Atbalstu Jūs saņemsiet ar mēnesi, kurā iesniegts pieteikums atbalsta saņemšanai neatkarīgi no pieteikšanās datuma.

Kā tiek piemērots atbalsts? 

 • Atbalsts sniedz  iespēju katrā norēķinu periodā (kalendāra mēnesī) pirmās 100  patērētās kilovatstundas sadales sistēmas pakalpojumus, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes apmaksāt par zemāku cenu (aprēķina  piemērs uz 120 kWh 2.tabulā);
 • Maksa par elektroenerģijas patēriņu ar atbalstu ir 0,03758  EUR/kWh (bez  PVN);
 • Atbalsts sadales sistēmas pakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu maksai tiek piemērots EUR 1,96 apmērā (bez PVN)*.

 

0.4 (0.23) kV vienfāzes pieslēgums 16A pieslēguma aprēķina piemērs uz 120 kWh

(Personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu)

 

3. Trūcīgām un maznodrošinātām personām

Kā saņemt atbalstu?

 • Atbalsta saņemšanai  Jums ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā;
 • jānosauc  Elektroenerģijas tirdzniecības  līguma numurs, kas noslēgts starp AS “Latvenergo”  un VAS “Latvijas dzelzceļš”;
 • Sociālā dienesta pārstāvis pārbaudīs informāciju  un informēs AS “Latvenergo”, kura informēs VAS “Latvijas Dzelzceļš”  par atbalsta nodrošināšanu;
 • Atbalsts jums tiks piešķirts nākamajā mēnesī pēc trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa saņemšanas.

Kā tiek piemērots atbalsts? 

 • Atbalsts sniedz  iespēju katrā norēķinu periodā (kalendāra mēnesī) pirmās 100  patērētās kilovatstundas sadales sistēmas pakalpojumus, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes apmaksāt par zemāku cenu (aprēķina  piemērs uz 120 kWh 3.tabulā);
 • Maksa par elektroenerģijas patēriņu ar atbalstu ir 0,03758  EUR/kWh (bez  PVN);
 • Atbalsts sadales sistēmas pakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu maksai tiek piemērots EUR 1,96 apmērā (bez PVN)*.

 

0.4 (0.23) kV vienfāzes 16A pieslēguma aprēķina piemērs uz 120 kWh

(Trūcīgām un maznodrošinātām personām)

 

 

Svarīgi!

 • Ja elektrības patēriņš kalendārā mēneša ietvaros ir lielāks kā atbalstā noteikto kilovatstundu apjoms, tad par pārējo kilovatstundu patēriņu elektroenerģijas apmaksa ir pēc VAS Latvijas Dzelzceļš noteiktā elektroenerģijas tarifa – 0.03895 EUR/kWh (bez PVN).
 • Kilovatstundas ar atbalstu neuzkrājas! Atcerieties, ja  kalendārā mēneša ietvaros neesiet patērējuši visas atbalstu paredzētās kilovatstundas - tad tās neuzkrājas nākošo mēnešu patērēšanai.
 • Gadījumā, ja nav veikts kārtējais maksājums par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju, no piešķirtā atbalsta automātiski tiks noņemta summa jaudas komponentes apmaksai. Atlikušā atbalsta daļa (ja tā būs pozitīva)tiks pārcelta uz nākamo mēnesi. Ja atlikusī atbalsta daļa būs negatīva  - lietotājam tiks izrakstīts paziņojums par parādu (aprēķina  piemērs uz 40 kWh 4.tabulā).

 

0.4 (0.23) kV vienfāzes 16A pieslēguma aprēķina piemērs uz 40 kWh

(Daudzbērnu ģimenēm)