Atbalsts norēķiniem par elektroenerģijas lietošanu | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atbalsts norēķiniem par elektroenerģijas lietošanu

Atbalsts norēķiniem par elektroenerģijas lietošanu

No 2021.gada 1.septembra spēkā stājas jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi" (https://likumi.lv/ta/id/323662-aizsargata-lietotaja-tirdzniecibas-pakalpojuma-noteikumi), kas maina maksājuma samazinājuma jeb atbalsta norēķiniem par elektrību piešķiršanas kārtību un apmēru aizsargātajiem lietotājiem. Jaunie noteikumi nosaka, ka turpmāk par atbalsta piešķiršanu vai izbeigšanu AS “Latvenergo” ik mēnesi informēs Būvniecības valsts kontroles birojs.

Izmaiņas atbalsta apjomā

No 2021.gada 1. novembra līdz 2023.gada 30.aprīlim tiks piemērotas sekojošas atbalsta summas:

  • Daudzbērnu ģimenēm* tiks piemērots atbalsts 20 EUR apmērā mēnesī.
  • Personām ar 1.grupas invaliditāti, ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā līdz 18 gadiem vai trūcīgām un maznodrošinātām personām tiks piemērots atbalsts 15 EUR apmērā mēnesī.
  • Ar atbalstu tiks segtas elektroenerģijas, sadales sistēmas pakalpojumu un obligātās iepirkuma komponentes izmaksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
  • Gadījumā, ja persona atbilst vairākām aizsargātā lietotāja kategorijām, atbalsts summēsies.
  • Atbalsta apjoms tiks piešķirts katru mēnesi, bet tas summēsies un to varēs izmantot līdz pat kalendārā gada beigām.
  • Aizsargātajam lietotājam maksājuma samazinājumu piemēro par pilnu kalendāra mēnesi neatkarīgi no elektroenerģijas tirdzniecības līguma  noslēgšanas datuma.
  • Maksājuma samazinājums norēķinu perioda (kalendāra mēneša) ietvaros nedrīkst pārsniegt faktisko rēķina summu par elektroenerģiju, sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponenti, kā arī nedrīkst pilnībā vai daļēji segt aizsargātā lietotāja parādsaistības pret pakalpojuma sniedzēju.

*Atbalsts tiks piemērots arī tām daudzbērnu ģimenēm, kurās vismaz viens no bērniem vecumā no 18 līdz 24  gadiem iegūst vispārējo, augstāko vai profesionālo izglītību ārzēmēs.

Aizsargāto lietotāju statusu noteiks Būvniecības valsts kontroles birojs

Līdz šim atbilstību aizsargāta lietotāja statusam izvērtēja Elektrum, pamatojoties uz informāciju, ko saņēmām no sociālajiem dienestiem, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldesValsts darbnespējas un ekspertīzes ārstu komisijas un citiem datu reģistriem. Turpmāk klienta atbilstību aizsargāta lietotāja statusam izvērtēs Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz valstī pieejamajiem datu reģistriem un informēs elektroenerģijas tirgotājus par klientiem, kuriem piešķirams atbalsts un kādā apmērā.  Tādēļ turpmāk, ja jums rodas jautājumi par aizsargātā lietotāja atbalsta piemērošanu vai piemērotā atbalsta apjomu, jāsazinās ar Būvniecības valsts kontroles birojualdis.sistema@bvkb.gov.lv vai pasts@bvkb.gov.lv

Jaunā atbalsta saņemšanas kārtība

  • Atbalsta saņemšanai  Jums ir nepieciešams aizpildīt elektronisku pieteikumu portālā Elektrum.lv (autorizācijai izmantojot internetbanku vai elektronisko ID karti): https://www.elektrum.lv/lv/majai/klientiem/atbalsts-norekiniem-par-elektribu/.
  • Pieteikumā Jums ir nepieciešams noradīt Elektroenerģijas tirdzniecības  līguma numurs Nr.17161400008, kas noslēgts starp AS “Latvenergo”  un VAS “Latvijas dzelzceļš”.
  • Ja esat maznodrošināta/trūcīga persona, informējiet par elektroenerģijas līguma numuru, uz kuru jāattiecina atbalsts, savas pašvaldības sociālo dienestu.

Kā atteikties no atbalsta?

Klientiem e-pastā klientu.serviss@elektrum.lv jānosūta brīvas formas iesniegums ar atteikumu no pabalsta (jābūt norādītam: vārds, uzvārds, personas kods, adrese).