Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem norēķiniem par elektroenerģij | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem norēķiniem par elektroenerģij

Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem norēķiniem par elektroenerģiju

Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem sniedz iespēju katru mēnesi par patērēto elektroenerģiju, sadales sistēmas pakalpojumiem, OIK un OJK maksāt zemāku maksu, saskaņā ar saņemto informāciju, pamatojoties uz informāciju no AS “Latvenergo” par piešķirto atbalstu aizsargātajiem lietotājiem. 

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 33.1 punktam par Elektroenerģijas tirdzniecību aizsargātajam lietotājam, 2018. gadā atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju var saņemt šādas aizsargāto lietotāju grupas: 

 1. Daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērni vai aizbilstamie vecumā līdz 18 gadiem. Ja ģimenē ar 3 un vairāk bērniem viens vai vairāki bērni ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un turpina mācīties, tad arī šī ģimene var saņemt atbalstu. 
 2. Personas ar 1. grupas invaliditāti un ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā līdz 18 gadiem. 
 3. Trūcīgas un maznodrošinātas personas. 

Lūdzam ņemt vērā:  

 • atbalsts tiek attiecināts uz Elektroenerģijas tirdzniecības līgumu, kas ir noslēgts ar VAS “Latvijas dzelzceļš”;
 • līgumam nav obligāti jābūt noslēgtam uz Jūsu vārda. Atbalstu varat saņemt arī norēķiniem par elektroenerģiju, ko patērējat īrētā mājoklī vai ja par elektroenerģiju norēķināties ar namu apsaimniekotāju;
 • vienlaikus ir iespējams saņemt tikai vienu atbalsta veidu. Piemēram, daudzbērnu ģimene ar trūcīgās ģimenes statusu var saņemt tikai atbalstu, kas ir paredzēts daudzbērnu ģimenēm, bet nevar vienlaicīgi saņemt arī atbalstu  ģimenei ar trūcīgās ģimenes statusu.

KĀ SAŅEMT ATBALSTU?

 • Atbalsta saņemšanai  Jums ir nepieciešams aizpildīt elektronisku pieteikumu portālā Elektrum.lv (autorizācijai izmantojot internetbanku vai elektronisko ID karti) https://www.elektrum.lv/lv/majai/klientiem/atbalsts-norekiniem-par-elektribu/.
 • Pieteikumā Jums ir nepieciešams noradīt Elektroenerģijas tirdzniecības  līguma numurs Nr.17161400008, kas noslēgts starp AS “Latvenergo”  un VAS “Latvijas dzelzceļš”;
 • Pēc pieteikuma saņemšanas, 15 darba dienu laikā AS “Latvenergo” veic personas datu salīdzināšanu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju par reģistrētajiem bērniem un aizbilstamajiem un nosūta apstiprinājumu par atbalsta saņemšanu uz pieteikumā norādīto e-pastu/pasta adresi un informē VAS “Latvijas dzelzceļš”  par atbalsta nodrošināšanu;
 • Pēc informācijas pārbaudes atbalsts tiks piešķirts līdz gada beigām;
 • Gadījumā, ja atbalstu nevar piešķirt, AS “Latvenergo” sniedz atbildi pieteikuma iesniedzējam, nosūtot to uz pieteikumā norādīto e-pastu/pasta adresi.

 

ATBALSTS TIEK PIEMĒROTS:

daudzbērnu ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni vai aizbilstamie vecumā līdz 18 gadiem 

Atbalsts sniedz  iespēju katrā norēķinu periodā (kalendārajā mēnesī) pirmās 300 patērētās kilovatstundas, sadales sistēmas pakalpojumus, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes apmaksāt par zemāku cenu (0,4 kV trīsfāžu pieslēguma ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 16 A ieskaitot aprēķina piemērs uz 320 kWh 1.tabulā), (0,4 kV vienfāzes pieslēguma ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 40 A aprēķina  piemērs uz 50 kWh 2.tabulā). 

 • Maksa par elektroenerģijas patēriņu ar atbalstu ir 0,03758  EUR/kWh (bez PVN).
 • Atbalsts sadales sistēmas pakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu maksai tiek piemērots EUR 5,88 apmērā (bez PVN)* katrai ģimenei.

1.tabula

0,4 kV trīsfāžu pieslēguma ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 16 A ieskaitot aprēķina piemērs uz 320 kWh. 

 

(daudzbērnu ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni vai aizbilstamie vecumā līdz 18 gadiem)

 

 

Preču / pakalpojuma nosaukums

 

Apjoms

 

Mērv.

 

Cena

(EUR)

Summa bez PVN (EUR)

1

2

3

4

5

1. Elektroenerģija:

 

 

 

 

1.1.Maksa par elektroenerģijas patēriņu

20

kWh

0,04669

0,93

1.2. Maksa par elektroenerģijas patēriņu ar atbalstu

300

kWh

0,03758

11,27

Kopā bez PVN:

 

 

 

12,20

2. Sadales pakalpojums, obligātā iepirkuma un jaudas  komponentes:

 

Sadales pakalpojumi:

 

 

 

 

2.1.Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu

320

kWh

0,073934

23,66

Obligātā iepirkuma komponentes:

 

 

 

 

2.2.Obligātā iepirkuma komponente (atjaunojamie)

320

kWh

0,00834

2,67

2.3.Obligātā iepirkuma komponente (koģenerācija)

320

kWh

0,00098

0,31

2.4. Jaudas obligātā iepirkuma komponente trīsfāžu pieslēgumam ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 16 A

1

gab.

1,86917

1,87

Kopā bez PVN:

 

 

 

40,71

3. Sadales pakalpojumu, obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu samazinājums:

 

3.1. Atbalsta atlikums no iepriekšējiem periodiem

 

-

-

0,00

0,00

1

2

3

4

5

3.2. Mēneša atbalsts

1

gab.

5,88

-5,88

3.3. Atbalsta uzkrājums (3.3.=3.1.+3.2.)

-

-

5,88

-5,88

Pielietots atbalsts bez PVN:

 

 

 

-5,88

4. Summa apmaksai:

 

 

 

 

4.1.Kopā ( 4 = 1+(2+3)) bez PVN:

 

 

 

34,83

4.2.PVN 21% (EUR):

 

 

 

7,31

4.3.Summa apmaksai ar PVN (EUR):

 

 

 

42,14

                 

2.tabula

0,4 kV vienfāzes pieslēguma ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 40 A aprēķina piemērs uz 50 kWh.

 

(daudzbērnu ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni vai aizbilstamie vecumā līdz 18 gadiem)

 

Preču / pakalpojuma nosaukums

Apjoms

Mērv.

Cena

(EUR)

Summa bez PVN (EUR)

1

2

3

4

5

1. Elektroenerģija:

 

 

 

 

1.1.Maksa par elektroenerģijas patēriņu

0

kWh

0,04669

0,00

1.2.Maksa par elektroenerģijas patēriņu ar atbalstu

50

kWh

0,03758

1,88

Kopā bez PVN:

 

 

 

1,88

2. Sadales pakalpojums, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes: 

Sadales pakalpojumi:

 

 

 

 

2.1.Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu

50

kWh

0,073934

3,70

Obligātā iepirkuma komponentes:

 

 

 

 

2.2.Obligātā iepirkuma komponente (atjaunojamie)

50

kWh

0,00834

0,42

2.3.Obligātā iepirkuma komponente (koģenerācija)

50

kWh

0,00098

0,05

2.4.Jaudas obligātā iepirkuma komponente vienfāzes pieslēgumam ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 40 A

1

gab.

0,72417

0,72

1

2

3

4

5

Kopā bez PVN:

 

 

 

6,77

 1. Sadales pakalpojumu, obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu samazinājums:

3.1. Atbalsta atlikums no iepriekšējiem periodiem

-

-

0,00

0,00

3.2. Mēneša atbalsts

1

gab.

5,88

-5,88

3.3. Atbalsta uzkrājums (3.3.=3.1.+3.2.)

-

-

5,88

-5,88

Pielietots atbalsts bez PVN:

 

 

 

-5,88

4. Summa apmaksai:

 

 

 

 

4.1.Kopā ( 4 = 1+(2+3)) bez PVN:

 

 

 

0,89

4.2.PVN 21% (EUR):

 

 

 

0,19

4.3.Summa apmaksai ar PVN (EUR):

 

 

 

1,08

                     

 

Personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu

 

Lai saņemtu atbalstu, pieteicējam ir jābūt reģistrētam Valsts darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) Invaliditātes informācijas sistēmā (IIS). Pieteikumu drīkst aizpildīt arī 1.grupas invalīda nozīmēts pārstāvis, norādot un apliecinot savu saistību ar atbalsta saņēmēju

 • Ja pieteicējs pats ir persona ar pirmās grupas invaliditāti, vēlreiz norādīt personas kodu nav nepieciešamas. Pēc pieteikuma saņemšanas AS “Latvenergo” veic informācijas personas datu salīdzināšanu ar VDEĀK IIS, lai noteiktu, vai personai ir piešķirta atbilstoša invaliditātes grupa. Pārbaude ir tūlītēja un par tās rezultātiem Klients tiek informēts Elektrum portālā.
 • Gadījumā ja pieteikums tiek veikts citas personas vārdā, pieteicējam atsevišķi ir jāapliecina arī, ka viņš ir vienojies ar pieteikto personu un jāievada personas ar invaliditāti personas kods atbilstošajā laukā. Pēc pieteikuma saņemšanas AS “Latvenergo” veic informācijas personas datu salīdzināšanu ar VDEĀK IIS, lai noteiktu, vai norādītajai personai ir piešķirta atbilstoša invaliditātes grupa. Pārbaude ir tūlītēja un par tās rezultātiem Klients tiek informēts Elektrum portālā.
 • AS “Latvenergo”  informēs VAS “Latvijas dzelzceļš”  par atbalsta nodrošināšanu;
 • Pēc informācijas pārbaudes atbalsts tiks piešķirts līdz gada beigām.

Atbalsta saņemšana personām, kuru ģimenē aprūpē ir bērns ar invaliditāti 

Lai saņemtu atbalstu, gan pieteicējam, gan viņa pieteikumā norādītajiem bērnam vai aizbilstamajam jābūt reģistrētiem Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā, kā arī bērnam ir jābūt reģistrētam Valsts darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) Invaliditātes informācijas sistēmā (IIS).

 • Atbalsts tiek piešķirts vienam ģimenes pārstāvim uz šīs personas pieteikumā norādīto līgumu  Nr.17161400008, kas noslēgts starp AS “Latvenergo”  un VAS “Latvijas dzelzceļš”. Atbalsta saņemšanai nevar pieteikties abi vecāki. Ja atbalsts ir piešķirts vienam no vecākiem, otram tas tiks atteikts. Pieteikumu veic viens no vecākiem vai bērna aizbildņiem, apliecinot, ka:

1. ir vienojies ar otru vecāku par atbalsta saņemšanu;

2. piekrīt savu un bērna personas datu apstrādei;

3. ir iepazinies ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

 • Pēc pieteikuma saņemšanas AS “Latvenergo” veic informācijas personas datu salīdzināšanu ar VDEĀK IIS un PMLP Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju, lai noteiktu vai pieteiktais bērns ir reģistrēts ar invaliditāti, ka ir pieteicēja bērns vai aizbilstamais. Pārbaude ir tūlītēja un par tās rezultātiem Klients tiek informēts Elektrum portālā.
 • AS “Latvenergo”  informēs VAS “Latvijas dzelzceļš”  par atbalsta nodrošināšanu;
 • Pēc informācijas pārbaudes atbalsts tiks piešķirts līdz gada beigām.

Atbalsts sniedz iespēju katrā norēķinu periodā (kalendāra mēnesī) pirmās 100 patērētās kilovatstundas sadales sistēmas pakalpojumus, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes apmaksāt par zemāku cenu (0,4 kV trīsfāžu pieslēguma ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 16 A ieskaitot aprēķina piemērs uz 120 kWh 3. tabulā).  

 • Maksa par elektroenerģijas patēriņu ar atbalstu ir 0,03758  EUR/kWh (bez  PVN);
 • Atbalsts sadales sistēmas pakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu maksai tiek piemērots EUR 1,96 apmērā (bez PVN)*.

3.tabula

0,4 kV trīsfāžu pieslēguma ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 16 A ieskaitot aprēķina piemērs uz 120 kWh

(Personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu)

 

 

Preču / pakalpojuma nosaukums

 

Apjoms

 

Mērvienība

 

Cena

(EUR)

Summa bez PVN (EUR)

1

2

3

4

5

1. Elektroenerģija:

 

 

 

 

1.1.Maksa par elektroenerģijas patēriņu

20

kWh

0,04669

0,93

1.2.Maksa par elektroenerģijas patēriņu ar atbalstu

100

kWh

0,03758

3,76

Kopā bez PVN:

 

 

 

4,69

2. Sadales pakalpojums, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes:

Sadales pakalpojumi:

 

 

 

 

2.1.Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu

120

kWh

0,073934

8,87

1

2

3

4

5

Obligātā iepirkuma komponentes:

 

 

 

 

2.2.Obligātā iepirkuma komponente (atjaunojamie)

120

kWh

0,00834

1,00

2.3.Obligātā iepirkuma komponente (koģenerācija)

120

kWh

0,00098

0,12

2.4. Jaudas obligātā iepirkuma komponente trīsfāžu pieslēgumam ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 16 A

1

gab.

1,86917

1,87

Kopā bez PVN:

 

 

 

16,55

3. Sadales pakalpojumu, obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu samazinājums:

 

3.1. Atbalsta atlikums no iepriekšējiem periodiem

 

-

-

0,00

0,00

3.2. Mēneša atbalsts

1

gab.

1,96

-1,96

3.3. Atbalsta uzkrājums (3.3.=3.1.+3.2.)

-

-

1,96

-1,96

Pielietots atbalsts bez PVN:

 

 

 

-1,96

4. Summa apmaksai:

 

 

 

 

4.1.Kopā ( 4 = 1+(2+3)) bez PVN:

 

 

 

14,59

4.2.PVN 21% (EUR):

 

 

 

3,06

4.3.Summa apmaksai ar PVN (EUR):

 

 

 

17,65

                 

Trūcīgām un maznodrošinātām personām

Atbalsts sniedz iespēju katrā norēķinu periodā (kalendāra mēnesī) pirmās 100 patērētās kilovatstundas sadales sistēmas pakalpojumus, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes apmaksāt par zemāku cenu (0,23 (0,4) kV vienfāzes pieslēguma ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 40 A aprēķina piemērs uz 120 kWh 4. tabulā).

 • Maksa par elektroenerģijas patēriņu ar atbalstu ir 0,03758  EUR/kWh (bez  PVN);
 • Atbalsts sadales sistēmas pakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu maksai tiek piemērots EUR 1,96 apmērā (bez PVN)*.

4.tabula

0,23 (0,4) kV vienfāzes pieslēguma ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz 40 A aprēķina piemērs uz 120 kWh

(Trūcīgām un maznodrošinātām personām)

 

 

Preču / pakalpojuma nosaukums

 

Apjoms

 

Mērvienība

 Cena

(EUR)

Summa bez PVN (EUR)

1

2

3

4

5

1. Elektroenerģija:

 

 

 

 

1.1.Maksa par elektroenerģijas patēriņu

20

kWh

0,04669

0,93

1.2.Maksa par elektroenerģijas patēriņu ar atbalstu

100

kWh

0,03758

3,76

Kopā bez PVN:

     

4,69

2. Sadales pakalpojums, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes: 

Sadales pakalpojumi:

 

 

 

 

2.1.Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu

120

kWh

0,073934

8,87

Obligātā iepirkuma komponentes:

       

2.2.Obligātā iepirkuma komponente (atjaunojamie)

120

kWh

0,00834

1,00

2.3.Obligātā iepirkuma komponente (koģenerācija)

120

kWh

0,00098

0,12

2.4.Jaudas obligātā iepirkuma komponente vienfāzes pieslēgumam ar ievadaizsardzības strāvas lielumu līdz

40 A

1

gab.

0,72417

0,72

Kopā bez PVN:

 

 

 

15,40

3. Sadales pakalpojumu, obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu samazinājums:

3.1. Atbalsta atlikums no iepriekšējiem periodiem

-

-

0,00

0,00

3.2. Mēneša atbalsts

1

gab.

1,96

-1,96

3.3. Atbalsta uzkrājums (3.3.=3.1.+3.2.)

-

-

1,96

-1,96

Pielietots atbalsts bez PVN:

     

-1,96

4. Summa apmaksai:

       

4.1.Kopā ( 4 = 1+(2+3)) bez PVN:

     

13,44

4.2.PVN 21% (EUR):

     

2,83

4.3.Summa apmaksai ar PVN (EUR):

     

16,27

                 
 • Ja elektrības patēriņš kalendārā mēneša ietvaros ir lielāks kā atbalstā noteikto kilovatstundu apjoms, tad par pārējo kilovatstundu patēriņu elektroenerģijas apmaksa ir pēc VAS “Latvijas dzelzceļš” noteiktā elektroenerģijas tarifa – 0,04669 EUR/kWh (bez PVN).
 • Kilovatstundas ar atbalstu neuzkrājas! Atcerieties, ja  kalendārā mēneša ietvaros neesiet patērējuši visas atbalstu paredzētās kilovatstundas - tad tās neuzkrājas nākošo mēnešu patērēšanai.
 • Gadījumā, ja nav veikts kārtējais maksājums par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju, no piešķirtā atbalsta automātiski tiks noņemta summa jaudas komponentes apmaksai. Atlikušā atbalsta daļa (ja tā būs pozitīva) tiks pārcelta uz nākamo mēnesi. Ja atlikusī atbalsta daļa būs negatīva  - lietotājam tiks izrakstīts paziņojums par parādu.

Kā atteikties no atbalsta?

 

Klientiem e-pastā klientu.serviss@elektrum.lv jānosūta brīvas formas iesniegums ar atteikumu no pabalsta (jābūt norādītam: vārds, uzvārds, personas kods, adrese).Ja klients nevēlas pabalstu saņemt konkrētā dzīves vietā vai uz savu uzvārdu, viņš var šo atbalstu pārcelt uz citu adresi vai lietotāju.

 

 

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31