Latest news

Izvēlne

Atbalsts nomniekiem Covid-19 pandēmijas laikā

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta otro daļu Ministru kabinets 2020.gada 14.jūlijā izdeva noteikumus Nr.453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid - 19 izplatību" (turpmāk - MK noteikumi Nr.453).

Minētie MK noteikumi Nr.453 nosaka, kā komersantam vai citam saimnieciskās darbības veicējam, biedrībai un nodibinājumam, kuru ietekmējusi valstī noteiktā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību (turpmāk – nomnieks), piemēro publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot maksājumus par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem (turpmāk arī  Atbalsts). Vēršam uzmanību, ka ar 09.12.2021 stājas spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.453.

Būtiskākās izmaiņas:

 1. Atbalsta saņemšanas periods pagarināts līdz 31.12.2021.
 2. Par 2021.gada periodu 11.10.2021.-31.12.2021. iesniegums par nomas maksas atlaidi iesniedzams ne vēlāk kā līdz 31.01.2022. 
 3. Lai saņemtu Atbalstu, nomniekam VAS “Latvijas dzelzceļš” ir jāiesniedz iesniegums, kurā norāda:
 • nomnieka nosaukumu un reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju;
 • nekustamā īpašuma nomas līguma datumu un numuru un nomas objektu;
 • atbilstību MK noteikumu Nr.453 noteiktajiem kritērijiem:
  • nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības atbalsta perioda mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021.gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, samazinājušies vismaz par 30%, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;

  • nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;

  • nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;

  • nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku;

  • nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75% kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

   Nomnieks elektroniski iesniedz iznomātājam uzskaites veidlapu par citu saņemto de minimis atbalstu vai norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (pieejama VID elektroniskajā datu bāzē EDS).

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.453 nomas maksas atbrīvojums vai nomas maksas samazinājums par laika periodu no 2021.gada 11.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim netiek piešķirts pēc 2022.gada 14.februāra.

Nomnieks iesniegumu par atbalstu iesniedz iznomātājam:

 • par laikposmu no 2021.gada 11.oktobra līdz 2021. gada 31.decembrim – līdz 2022.gada 31.janvārim.

Nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums tiek piemērots, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, neveicot grozījumus nomas līgumā un izvērtējot nomnieka atbilstību visiem MK noteikumos Nr.453 noteiktajiem kritērijiem.

Nomnieks veic maksājumus par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.453 10.punktu, ja šajos noteikumos minētais atbalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti, nomnieks atmaksā piešķirto atbalstu iznomātājam.

Nomnieki MK noteikumos Nr.453 noteiktos dokumentus atbalsta saņemšanas izvērtēšanai tiek lūgti sūtīt elektroniski parakstītus uz info@ldz.lv vai pa pastu uz VAS “Latvijas dzelzceļš” juridisko adresi Gogoļa ielā 3, Rīga, LV-1547.

 


Uzņēmumi, kam VAS “Latvijas dzelzceļš” piešķīris nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu

Uzņēmumi, kam VAS “Latvijas dzelzceļš” piešķīris nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ievērojot 02.04.2020 Ministru kabineta noteikumos Nr.180 “Par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” noteiktos kritērijus:

Nr.p.k.

Nosaukums

Reģ.Nr.

Lēmuma datums

1

SIA “HOT Travel”

40103258005

21.04.2020., 21.12.2020., 18.01.2021.

2

Inga Jurāne

dzimšanas datums 04.12.1972.

21.04.2020., 08.06.2020., 18.01.2021., 15.02.2021., 27.04.2021.

3

SIA "Jet Tour Latvia"

40103213081

21.04.2020.

4

SIA "POETICA"

40003392226

28.04.2020., 21.12.2020., 09.02.2021., 22.02.2021., 27.04.2021., 07.06.2021.

5

SIA "Baltā Arhideja"

40103306108

23.04.2020., 14.05.2020., 11.06.2020., 16.03.2021., 07.04.2021., 20.04.2021., 26.05.2021.

6

SIA "L - Ekspresis"

40103692371

23.04.2020., 07.05.2020., 25.05.2020., 02.11.2020., 11.12.2020., 21.12.2020., 22.12.2020., 13.01.2021., 25.01.2020., 01.02.2021., 24.05.2021.

7

SIA "CS Depot"

40103921155

23.04.2020.

8

Biedrība Mūžizglītības un kultūras institūts "VITAE"

40008245551

28.04.2020., 18.01.2021.

9

SIA "Wings of inspiration" 

40203121703

28.04.2020., 21.12.2020.

10

SIA "Kafe Serviss"

40003419037

28.04.2020., 17.12.2020., 18.05.2021.

11

SIA "Momentfoto"

40003118823

28.04.2020.

12

SIA "Dzelzceļa veselības centrs"

40003292259

28.04.2020., 24.11.2020.

13

SIA "Eurogold.LV"

40103201222

14.05.2020., 11.06.2020., 11.12.2020.

14

IK "Lareks -2"

40002119624

28.05.2020.

15

SIA "Pro Poetica"

40203133948

08.06.2020., 18.01.2021., 09.02.2021., 22.02.2021., 27.04.2021., 07.06.2021.

16

SIA "Foreks un Co"

40003392635

11.06.2020., 11.12.2020., 20.04.2021.

17

SIA "MAYBUG"

51503078631

11.06.2020., 13.01.2021., 25.01.2021.

18 SIA “Linstow”  50003315411 26.11.2020., 07.12.2020., 13.01.2021., 25.01.2021., 01.02.2021., 02.03.2021., 08.03.2021.
19 SIA "Nomeda" 40103060794 13.01.2021., 16.03.2021., 18.05.2021., 26.05.2021.
20 IK “Andarita” 40002184658 10.02.2021., 07.04.2021.
21 Biedrības “Latvijas dzelzceļa nozares darba devēju organizācija” 40008068887 16.03.2021.