Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Delivery of overhead contact line parts, products, separators and insulators”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Delivery of overhead contact line parts, products, separators and insulators” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Kontakttīkla detaļu, izstrādājumu, atdalītāju un izolatoru piegāde” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Ckontaktt%C4%ABkla-deta%C4%BCu-izstr%C4%81d%C4%81jumu-atdal%C4%ABt%C4%81ju-un-izolatoru-pieg%C4%81de%E2%80%9D

Bid opening date: 
Thursday, 2021.gada 8.July plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš