Latest news

Izvēlne

The negotiated procedure with publication “Delivery of automatic locomotive signaling equipment test bench”

Announcement of the negotiation procedure with the publication “Delivery of automatic locomotive signaling equipment test bench” please find in Latvian language under the title “Iepirkumi” (in translation – “Purchases”) - Sarunu procedūra ar publikāciju „Automātiskās lokomotīves signalizācijas aparatūras pārbaudes stenda piegāde” - https://www.ldz.lv/lv/sarunu-proced%C5%ABra-ar-publik%C4%81ciju-%E2%80%9Cautom%C4%81tisk%C4%81s-lokomot%C4%ABves-signaliz%C4%81cijas-aparat%C5%ABras-p%C4%81rbaudes-stenda

Bid opening date: 
Friday, 2022.gada 15.July plkst. 10.00.
Company: 
VAS Latvijas dzelzceļš